Müügi üldtingimused


1. Rakendus

Käesolevad müügi üldtingimused kehtivad Ensto kontserni firmade ja ostjate vahel, välja arvatud juhul, kui pooled on omavahelise kirjaliku kokkuleppega sätestanud teisiti. Kui ostja esitab oma tellimuses sätte, mis läheb vastuollu käesolevate Ensto müügi üldtingimustega, kehtivad käesolevad Ensto müügi üldtingimused ka siis, kui Ensto ei esita sätte vastu protesti.

Tellimuse esitamisega nõustub ostja nende müügi üldtingimustega. Käesolevaid müügi üldtingimusi võib Ensto koduleheküljelt uurida ja kopeerida ning ostjale saadetakse soovi korral koopia nendest tingimustest.

2. Pakkumine

Pakkumine kehtib vastavalt selles kirjeldatud perioodile. Kui pole sõnastatud teisiti, kehtib pakkumine kolmekümne (30) päeva jooksul alates pakkumise kuupäevast. Enstol on õigus pakkumise hinda ja tarneaega muuta, kui seda nõuavad Ensto kontrolli alt välja olevad tingimused.

3. Tellimus ja kokkulepe

Pakkumise kehtivusajal esitatud ja pakkumisega kooskõlas olevat tellimust peetakse kokkuleppeks Ensto ja ostja vahel. Juhtudel, kus tellimus ei põhine Ensto poolt tehtud pakkumisel, muutub tellimus siduvaks peale seda, kui Ensto on selle vastu võtnud. Ensto saadab ostjale soovi korral tellimuse kinnituse. Ensto ei vastuta suulise tellimuse põhjal tehtud ebakorrektse tarne eest, välja arvatud juhul, kui ostja on kinnitanud tellimust kirjalikus vormis kas tarnele eelneval ajal või enne tootmise alustamist.

4. Materjal ja hälbed

Eritoodete materjalinõudmised tuleb alati koos pakkumisega ja pakkumise tellimisega defineerida. Ensto tagab selle, et tarnete materjal vastab spetsifikatsioonide või iga juhtumi puhul eraldi kokku lepitud spetsifikatsioonidele. Ensto täpsustab ja arvestab hälbeid normipäraselt, kui pole kokku lepitud teisiti.

5. Ostja poolt tarnitud osad

Eritoodete jaoks ostja poolt tarnitud osad saadetakse DDP Ensto tehasesse eelnevalt kokkulepitud ajaks. Seeriatoodete puhul ületab ostja poolt tarnitud osade arv kokku tellitud toodete arvu viie (5) protsendi võrra.

Ostja vastutab selle eest, et tarnitud osad oleks kooskõlas kokkulepitud mõõtude ja spetsifikatsioonidega. Ostja vastutab Enstole põhjustatud lisakulude eest, mis tulenevad vigastest või muul moel defektsetest ja kasutuseks sobimatutest osadest

6. Kvaliteet

Müüja tagab tarnitud toodete kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli vastavalt ISO9002 standardile ja sellega seonduvatele kontrollsüsteemidele.

7. Näidised

Erikokkuleppe korral saadab Ensto ostjale enne seeriatarnete algust eritoodete näidised. Ostja peab uurima näidiseid viivitamatult ja teavitama Enstot uuringu tulemustest. Juhul kui ostja kiidab näidised heaks ilma märkusteta, ei arvesta Ensto enam hiljem tarnitud toodetega kaasnevaid märkusi juhul, kui tooted vastavad heakskiidetud näidistele.

8. Tarnetingimused

Tarnetingimusi tõlgendatakse vastavalt „Incotermsile“, mis kehtis tellimuse esitamise ajal. Juhul, kui pole kokku lepitud teisiti, on tarne järeletulemisega FCA toimetamisega Ensto ettevõttesse ( Incoterms 2000 ) ja tarnitakse muul juhul vastavalt ostja antud juhistele. Tooted tarnitakse sobivas pakendis, mille eest ostja ei pea tavapäraselt tasuma. Kui aga tooted nõuavad eripakendit, võetakse selle eest ostjalt eritasu.

9. Tarneaeg ja viivitus

Kui Ensto avastab, et lepingulist tarneaega pole võimalik täita, informeerib Ensto ostjat koheselt. Kui viivitus ei tulene vääramatust jõust ja põhjustab ostjale olulist ebamugavust, võib ostja tühistada tellimuse täielikult või osaliselt, kui tarne viibib enam kui neli nädalat võrreldes algse tarneajaga. Juhul, kui pole kokku lepitud teisiti, ei maksa Ensto viivituse eest trahvi ega kompenseeri kahjusid ning samuti ei vastuta Ensto ostjale põhjustatud ükskõik millise majandusliku, kaudse või tagajärgse kahju eest (vt. punkti 16).

10. Vääramatu jõud

Vääramatuks jõuks peetakse järgnevat: ärilised vaidlused, streigid, boikotid, mässud, rahutused, tulekahju, üleujutus, sõda, embargo, valuutapiirangud või muud osapoole kontrolli alt väljas olevad tingimused.

Vääramatu jõu tõttu pikendust paluv osapool peab viivitamata teavitama teist poolt nii vääramatust jõust kui selle lõppemisest.

11. Hinnad

Pakutavad hinnad ei sisalda käibemaksu. Ensto reserveerib õiguse hinda korrigeerida juhul, kui esinevad Enstost mitteolenevad tootmiskulude muutused näiteks toormaterjalide hindade, valuutakursside või muu sellise osas.

Ensto informeerib ostjat hindade üldisest muutusest mitte vähem kui neliteist (14) päeva enne muudatuse rakendamist. Kui ostja ei nõustu muutusega, on tal õigus tühistada tellimus ühe nädala jooksul peale hinnamuutuse kohta info saamist.

12. Maksetingimused ja toodete omandiõigus

Maksed sooritatakse vastavalt pakkumises määratud tingimustele. Maksetähtaeg on neliteist (14) tööpäeva alates arve saatmise kuupäevast, kui pooled pole leppinud kokku teisiti. Tooted jäävad Ensto omandiks seni, kuni Enstole on makstud nende eest täielikult koos võimaliku viivisega.

Kui ostja ei täida oma maksekohustust maksetähtajaks, on Enstol õigus lõpetada edasised tarned. Lisaks on Enstol oma suva järgi õigus nõuda tarne või edasiste tarnete eeldusena ettemakset, kui on põhjendatud kahtlusi, et ostja maksevõime on muutunud küsitavaks või kui ostja ei tasu Enstole arveid õigeaegselt.

Hilinenud makse korral kehtib iga viivitatud päeva kohta viivis, mille suuruse määrab Soome intressiseadus.

13. Defektne tarne, garantii

Ostja informeerib Enstot kaheksa (8) päeva jooksul peale tarne kättesaamist igast nähtavast defektist tarnes või toodetes, mida ostja on märganud või oleks pidanud märkama. Kui ostja ei märka sellist defekti, eeldatakse, et tarne ja tooted võeti vastu ja ostjal pole enam õigust esitada ebakorrektse või defektse tarne või toote kohta kaebust.


Ensto garanteerib, et tooted vastavad iga tootega kaasneva eraldiseisva garantiikirja tingimustele. Ensto võib garantiiperioodil defektse toote oma suva järgi kas ära parandada või välja vahetada. Ensto ei vastuta ühegi muu otsese, kaudse ega tagajärgse kahju ja kaotuse eest, mida põhjustab vigane toode või ebakorrektne tarne.


Eritoodete või ostja poolt antud tehniliste andmete järgi valmistatud toodete puhul vastutab Ensto selle eest, et toote struktuur vastaks tehnilistele andmetele. Ensto ei vastuta aga materjali või tootja poolt nõutud konstruktsiooni defektsuse eest ja samuti selle eest, et toode on sobiv planeeritud kasutuseks, välja arvatud juhul, kui pooled on leppinud kokku teisiti. Ensto vastutab ainult selliste kahjude eest, mis tekivad siis, kui toodet on kasutatud korrektselt toote jaoks mõeldud tingimustes. Ensto ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ostja poolt ilma Ensto kirjaliku nõusolekuta sooritatud ebakorrektse paigalduse või hoolduse tõttu. Lisaks ei vastuta Ensto ostja poolt tehtud ebakorrektsete paranduste, ebasobivates tingimustes kasutamise järel tekkinud kahjustuste või normaalse kulumise tõttu tekkinud kahjustuste eest.


Ostja tagastab tarnejärgsel ülevaatusel või Ensto garantiiga kaetud vea tõttu tagasilükatud tooted Ensto kulul. Ensto tarnib parandatud või asendatud tooted algsesse sihtkohta oma kulul.

14. Patendid ja muud kaubandusõigused

Ostja vastutab selle eest, et uurida välja, kas eritoodet kaitseb patent või muu piirang, nagu näiteks mustrite ja disaini kaitse ning informeerib Enstot sellest. Lisaks on Enstol õigus nõuda ostjalt hüvitist, kui Ensto kannab taolise piirangu rikkumise tõttu kahjusid.

15. Tootevastutus, kindlustuskohustus

Ensto vastutab kolmandatele pooltele ja nende toodetele tehtud kahjude eest Ensto toodete kaudu vastavalt kehtivatele EL tootevastutusseadustele. Juhul, kui ostja on edasimüüja, peab ostja võtma piisava tootevastutuse kindlustuse.

16. Vastutuse piirang

Ensto ei vastuta ebakorrektse paigalduse või hoolduse tõttu tekkinud kahjude eest, välja arvatud juhul, kui ebakorrektse paigalduse või hoolduse on teostanud Ensto. Ensto ei vastuta toote ebasobivast kasutusest tekkinud kahjude eest. Ensto ei vastuta ükskõik milliste kaudsete või tagajärgsete kahjude ja majanduslike kaotuste nagu näiteks kaotatud kasumi eest. Lisaks kehtivad toote garantiitingimuste piirangud (vt. eelpool olevat punkti 13).

17. Arbitratsioon

Käesolev leping allub Soome seadusandlusele. ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG) ei kehti, nagu ka Soome seaduse paragrahv 1f, mille järgi rakenduks käesoleva lepingu osapoolte õigustele ja kohustustele ükski muu seadus kui Soome seadusandlus. Igasugune käesoleva lepingu või selle rikkumise, lõpetamise või kehtivusega seonduv vaidlus või väide lahendatakse lõplikult vastavalt Helsingi Konfliktihalduse Instituudi arbitratsioonireeglitele. Arbitratsioonikeeleks on inglise keel.

Samas on Enstol õigus soovi korral esitada maksmata arvete eest hagi ostja vastu Soomes, Porvoo ringkonnakohtus, mis on selliste juhtumite puhul esimese astme kohus.

18. Orgalime 2000

Muul juhul kehtivad Orgalime S2000 üldtingimused.