Ensto Oy – Yleiset takuu- ja vastuunrajoitusehdot 01/2022


1. Määritelmät

Näissä yleisissä takuu- ja vastuunrajoitusehdoissa käytetyillä alla olevilla termeillä on seuraava merkitys:

”Ensto”

tarkoittaa Ensto Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä.

”kirjallisesti”

tarkoittaa viestintää, joka tapahtuu allekirjoitetulla dokumentilla tai kirjeellä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla dokumentoitavalla tavalla.

”Parasta ennen -päivä”

tarkoittaa Tuotteen pakkausetikettiin merkittyä päivää, jota ennen Tuote tulee asentaa.

”Sopimuskumppani”

tarkoittaa toimitusketjussa Tuotteen suoraa ostajaa, jälleenmyyjää sekä loppukäyttäjää.

”Takuu- ja vastuunrajoitusehdot”

tarkoittavat näitä Enston yleisiä takuu- ja vastuunrajoitusehtoja, joita sovelletaan Enston tuotteisiin, ellei erikseen ole sovittu erityisten takuuehtojen soveltamisesta.

”Tuotteet”

tarkoittavat Enston tuotteita.

2. Soveltamisala

Ensto myöntää Tuotteilleen näiden Takuu- ja vastuunrajoitusehtojen mukaisen takuun, ellei erikseen ole sovittu erityisten takuuehtojen soveltamisesta Tuotteeseen.

3. Sopimusasiakirjojen etusijajärjestys

Ristiriitatilanteissa sopimusasiakirjojen etusijajärjestys on seuraava:

 1. Sopimus ja/tai tilausvahvistus
 2. Yleiset myyntiehdot
 3. Tuotteen erityiset takuuehdot
 4. Yleiset takuu- ja vastuunrajoitusehdot

Edellä mainituilla sopimusasiakirjoilla on etusija kaikkiin muihin niiden kanssa ristiriidassa oleviin asiakirjoihin ja ehtoihin nähden.

4. Voimassaolo

Takuu on voimassa Euroopan, Aasian, Australian, Afrikan, Etelä-Amerikan ja Pohjois-Amerikan alueilla. Takuuaika on kaksi (2) vuotta, ellei muuta ole erikseen sovittu jonkin Tuotteen tai tuote-erän osalta. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona loppukäyttäjä vastaanotti Tuotteen. Takuu on kuitenkin voimassa enintään kolme (3) vuotta sen kalenterikuukauden lopusta, jona Ensto luovutti Tuotteen lähettämöstään. Takuuajan päättymisen jälkeen Ensto on vastuussa vain niistä seikoista, jotka johtuvat Enston tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

Tuotteen takuun voimassaolo edellyttää, että Tuotteen virheestä tai viasta on ilmoitettu Enstolle näiden Takuu- ja vastuunrajoitusehtojen mukaisesti ja että takuun perusteella vaihdetun Tuotteen tai sen osan omistus- ja hallintaoikeus siirtyy tai siirretään vaihdon yhteydessä Enstolle. Tuotteen tai sen osan korjaaminen tai vaihtaminen tämän takuun perusteella ei pidennä Tuotteen jäljellä olevaa alkuperäistä takuuaikaa.

5. Tuotteen tarkastaminen ja virheestä ilmoittaminen

Sopimuskumppanin on Tuotteen luovutuksen yhteydessä huolellisesti tarkastettava, että toimitus on lähetysluettelon ja teknisten asiakirjojen mukainen sekä ulkoisesti vahingoittumaton. Myös Tuotteen asennuksen suorittajan tulee ennen Tuotteen asentamista tai kiinnittämistä tarkastaa Tuote ja sen tekniset- ja muut lähetysasiakirjat numerotietoineen sekä varmistua siitä, että Tuote toimii kuten on tarkoitettu.

Sopimuskumppanin ja asennuksen suorittajan on ilmoitettava Enstolle Tuotteessa havaitsemastaan virheestä tai viasta viipymättä, kuitenkin viimeistän kahdeksan (8) päivän kuluessa siitä, kun virhe havaittiin tai se olisi tullut havaita uhalla, että Tuotteen takuu raukeaa. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen: order@ensto.com. Ilmoituksessa on yksilöitävä Tuote, ostopäivä, myyjä, asennuksen suorittaja sekä Tuotteen sijainti. Lisäksi ilmoituksen tulee sisältää ilmoittajan yhteystiedot ja kuvaus virheestä tai viasta ja ilmoituksen liitteeksi tulee liittää Tuotteen ostolasku, ostotosite tai muu vastaava selvitys Tuotteen hankinnasta ja ostopäivästä.

6. Takuun sisältö

Takuun myöntäminen edellyttää, että:

 1. Tuotteen asennuksen suorittaa ammattitaitoinen henkilö, jolla on riittävät tiedot sähkölaitteiden asentamisesta ja sähköturvallisuudesta ja joka täyttää kansallisen lainsäädännön pätevyysvaatimukset;
 2. asennus suoritetaan voimassa olevia säädöksiä noudattaen; ja
 3. Tuotetta käytetään, huolletaan ja kunnossapidetään Tuotteen käyttötarkoituksen mukaisesti Tuotetta koskevia ohjeita noudattaen.

Ensto sitoutuu valintansa mukaan kustannuksellaan joko korjaamaan tai vaihtamaan Tuotteen, jos Tuotteen takuuaikana ilmenee Tuotteen suunnittelu-, materiaali- tai valmistusvirhe. Takuuvastuu kattaa Tuotteen korjaamisen ja vaihtamisen mukaan lukien niihin liittyvät rahti-, huolinta- ja muut välittömät toimituskustannukset. Takuuvastuu ei kuitenkaan kata sellaisia viallisen Tuotteen irrottamisesta taikka korjatun tai korvaavan Tuotteen asentamisesta aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kustannuksia, jotka johtuvat muiden laitteiden kuin viallisen Tuotteen purkamisesta tai jälleenasennuksesta. Takuukorjauksen suorittaa Ensto tai Enston valtuuttama taho, joka tarvittaessa vaihtaa viallisen Tuotteen uuteen kokonaan tai osittain.

Takuu ei koske Tuotetta tai sen osaa:

 1. jonka korjaus- tai vaihtotarve johtuu tavanomaisesta kulutuksesta tai kulumisesta;
 2. joka on kuluva;
 3. jonka arvokilpeä on muutettu tai se on poistettu;
 4. jolle on tehty korjauksia, muutoksia, lisäyksiä tai muita kuin ohjeiden mukaisia säätöjä ilman Enston etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää;
 5. jonka virheellisyydestä ei ole ilmoitettu Enstolle näiden Takuu- ja vastuunrajoitusehtojen mukaisesti;
 6. joka on rikkoutunut tai vaurioitunut muun kuin Enston huolimattomuuden seurauksena taikka tapaturman, virheellisen asennuksen, virheellisen käytön tai poikkeuksellisen luonnonilmiön seurauksena;
 7. jonka käyttö on suunniteltu virheellisesti esimerkiksi asentamalla Tuote sille soveltumattomaan ympäristöön;
 8. jota ei ole asennettu Tuotteen Parasta ennen -päivään mennessä, mikäli Tuotteella on Parasta ennen -päivä; tai
 9. joka on muuten rikkoutunut tai vaurioitunut muusta kuin Enstosta johtuvasta syystä.

7. Vastuunrajoitus

Ensto ei vastaa missään olosuhteessa korjatun tai vaihdetun Tuotteen tai sen osan purkamisesta tai asentamisesta aiheutuvista kuluista tai kustannuksista, joista ei ole etukäteen kirjallisesti sovittu Enston kanssa, tämän kuluvastuun koskiessa vain välttämättömiä purku- tai asennustoimia ja niistä syntyviä kohtuullisia kuluja tai kustannuksia.

ENSTO EI MYÖSKÄÄN VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ KULUSTA, KUSTANNUKSESTA TAI VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN TUOTANNON KESKEYTYMINEN, LIIKEVAIHDON VÄHENEMINEN, MENETETTY VOITTO, GOODWILLIN MENETYS, TUOTTEEN KÄYTETTÄVYYDEN TAI KÄYTTÖHYÖDYN MENETTÄMINEN JA SOPIMUKSEN MENETTÄMINEN, ELLEI VAHINKOA OLE AIHEUTETTU TAHALLISESTI TAI TÖRKEÄSTÄ TUOTTAMUKSESTA.

Sanotun ohella sovelletaan Tuotteen yleisiin myyntiehtoihin sisältyviä vastuunrajoituksia (Ks. Yleiset myyntiehdot).

7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Takuu- ja vastuunrajoitusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, kuitenkin siten, että lainvalintaa koskevia säännöksiä sekä YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ei sovelleta.

Näistä Takuu- ja vastuunrajoitusehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Enston yleisten myyntiehtojen kohdan 22 (Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen) mukaisesti.