Allmänna försäljningsvillkor 2012


1. Tillämpning

Dessa allmänna försäljningsvillkor ska gälla mellan företagen i Ensto Group (nedan Ensto) och Köparen om inte annat har överenskommits parterna emellan. Dessa allmänna försäljningsvillkor utgör en del av avtalet parterna emellan.

Skulle Köparens order innehålla villkor som står i konflikt med dessa allmänna försäljningsvillkor ska de allmänna försäljningsvillkoren ha företräde även i det fall Ensto inte invänder mot sådana från Köparen avvikande villkor. Genom orderbeställning godkänner Köparen dessa allmänna försäljningsvillkor i aktuella och framtida avtalsrelationer mellan Ensto och Köparen. Dessa villkor kan läsas och laddas ned från Enstos hemsida eller, vid förfrågan, skickas till Köparen.

Eventuella ändringar av de allmänna försäljningsvillkoren skall ske skriftligen. Vid avtal och till detta bifogade handlingar har de Allmänna försäljningsvillkoren företräde framför motstridiga villkor i Köparens order, bekräftelser, blanketter och andra handlingar.

”Skriftligen” har i detta avseende den innebörden att dokumentet ska vara underskrivet av båda parterna eller utgöra en handling som har skickats som brev, fax, e-post eller liknande.

2. Erbjudanden

Erbjudanden skall gälla för den period som anges i offerten. Om inte annat avtalats skall ett erbjudande gälla i 30 (trettio) dagar räknat från dagen för offerten. Ensto förbehåller sig rätten att ändra pris och leveranstid i erbjudandet på grund av omständigheter som inte ligger inom Enstos kontroll och som Ensto inte kan påverka. 

3. Order och avtal

Order lagd i överensstämmelse med erbjudande från Enstos sida och inom i erbjudandet angiven tid skall räknas som ett avtal mellan Ensto och Köparen. Om en order inte grundar sig på ett erbjudande från Enstos sida, blir ordern bindande i och med att den bekräftas av Ensto. Ensto skall vid förfrågan från Köparen sända en bekräftelse på ordern. Ensto ansvarar inte för eventuella felaktigheter i en order som har gjorts muntligen av Köparen, under förutsättning att ordern inte bekräftats skriftligen av Ensto innan leverans eller innan tillverkning av produkten.

4. Material och hållbarhet

Krav på material och hållbarhet baseras på de tekniska specifikationer och standarder som hänvisas till i avtalet. De krav vad gäller material, standarder och hållbarhet som Köparen har gällande särskilda produkter producerade i enlighet med Köparens instruktioner måste alltid definieras i Köparens förfrågan eller order. Ensto garanterar att material i leveranser överensstämmer med överenskomna specifikationer. Om ingenting annat avtalats skall material och hållbarhet hålla en för Ensto generell standard.

5. Material som tillhandahållits av Köparen för specialprodukter

Delar som Köparen enligt överenskommelse skall tillhandahålla till specialprodukter skall levereras DDP till Enstos fabrik inom i avtalet stipulerad tid. Vid produktion av en produktserie skall antalet delar som tillhandahålls av Köparen överskrida antalet beställda produkter med 5%.

Köparen ansvarar för att de delar som levereras av Köparen överensstämmer med de dimensioner och specifikationer som överenskommits. Köparen är dessutom ansvarig för eventuella kostnader som kan uppstå för Ensto till följd av att materialet är felaktigt eller otjänligt och inte kan utnyttjas för ändamålet.

6. Kvalité

Ensto garanterar produkternas kvalité och kontroll av desamma i enlighet med ISO9002.

7. Varuprov

Ensto skall leverera varuprover av särskilda produkter till Köparen innan serietillverkning inleds av dessa, under förutsättning att avgifter och tillvägagångssätt särskilt härom har avtalats. Köparen skall utan dröjsmål undersöka varuproven och meddela Ensto resultatet av undersökningen. Om Köparen inte haft några anmärkningar vad gäller varuproven godkänner inte Ensto anmärkningar på de tillverkade produkterna under förutsättning att dessa överensstämmer med varuproven.

8. Leveransvillkor, riskövergång

Leveransvillkor skall tolkas i enlighet med gällande ”Incoterms” vid den tidpunkt då beställningen gjordes. Under förutsättning att ingenting annat överenskommits, levereras produkterna ”från fabrik” (Incoterms 2010). Leverans sker från tillverkningsfabriken i enlighet med instruktioner från Köparen. Produkterna levereras i ändamålsenliga förpackningar. Om produkterna kräver specialförpackning kommer Köparen att debiteras för dessa.

9. Leveranstidpunkt och förseningar

Om Ensto upptäcker att leverans inte kan ske vid avtalad tidpunkt, skall Ensto utan dröjsmål underrätta Köparen om förseningen. Om förseningen inte beror på force majeure och förseningen orsakar Köparen uppenbar olägenhet är Köparen berättigad att avbeställa ordern eller del av denna, under förutsättning att leveransen blir försenad mer är fyra veckor. Under förutsättning att inte annat har avtalats är Ensto inte skyldig att betala skadestånd eller ersättning till följd av förseningen. Ensto är inte heller ansvarig för indirekt skada som kan orsakas Köparen till följd av förseningen (se artikel 18).

10. Force majeure

Följande omständigheter utgör force majeure: strejker, lock-out, blockad, upplopp, bränder, översvämningar, krig eller krigshändelse, embargon, valutarestriktioner eller andra liknande omständigheter som ligger utanför parternas kontroll och som dessa inte kunnat räkna med eller undvikit.

11. Pris

Offererade priser anges exklusive moms. Moms skall, när så är nödvändigt, anges på fakturans totalsumma med på fakturandagens tillämpligt belopp. Ensto förbehåller sig rätten till prishöjning vid ändrade produktionskostnader som ligger utanför Enstos kontroll, såsom ökade råvarupriser eller större förändringar i valutakurser.

Ensto skall meddela eventuella prisförändringar minst 14 (fjorton) dagar innan förändringen. Om Köparen inte samtycker till prisförändringen har denne rätt att avbeställa lagd order inom 7 (sju) dagar från det att han fått meddelande om ovanstående förändring.

12. Betalningsvillkor och äganderättsövergång

Betalning skall erläggas i enlighet vad som stipuleras i offerten. Om inte annat avtalats skall betalning vara Ensto tillhanda inom 14 (fjorton) dagar netto från fakturadagen. Ensto förbehåller sig äganderätten till produkterna till dess full betalning, inklusive eventuell dröjsmålsränta, erlagts.

Retention ska inte påverka riskövergången enligt artikel 8. Köparen äger inte rätt att sälja vidare, pantsätta, använda, installera, förändra eller bearbeta produkterna innan full betalning för dessa erlagts. Om Köparen bryter mot detta villkor äger Ensto rätt att avbryta alla beställningar och avsluta affärsförbindelsen med omedelbar verkan.
Om Köparen inte erlägger betalning inom betalningsfristen är Ensto berättigad att hålla inne ytterligare leveranser utan föregående underrättelse.

13. Krav på förskottsbetalning vid leverans

Ensto förbehåller sig rätten att kräva förskottsbetalning för leverans eller fortsatt leverans om tvivel har uppkommit om Köparens betalningsförmåga eller om Köparen kommer att erlägga betalning inom utsatt tid.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från dag ett i enlighet med i fakturan angiven räntesats.

14. Reklamation och garanti

Köparen skall inom 8 (åtta) dagar från mottagandet påtala alla eventuella fel i leveransen eller på produkterna som Köparen har eller borde ha uppmärksammat. Därefter anses leveransen korrekt och produkterna felfria och Köparen äger inte längre rätt att påtala sådana fel.

Ensto garanterar att produkterna är i enlighet med villkoren i separat standard- och ansvarsutfästelse, vilken utgör en del av kontraktshandlingarna.

För specialprodukter eller produkter som producerats efter speciella anvisningar från Köparens sida, är Ensto endast ansvarig för fel som avviker från dessa av Köparen tillhandahållna anvisningar. Ensto är inte ansvarig för fel i det material eller konstruktion som Köparen beställt och tillhandahållit. Ensto ansvarar inte för att produkten passar det ändamål Köparen har avsett, om inte särskild överenskommelse härom har träffats. Ensto är endast ansvarig för skada som uppkommit när produkten används på ett korrekt sätt och för avsett ändamål.  Ensto ansvarar inte för skador på grund av felaktig installation eller underhåll av produktenutfört av Köparenutan skriftligt medgivande från Ensto.

Därutöver är Ensto inte ansvarig för felaktiga reparationer utförda av Köparen eller skador som uppkommit till följd av olämpliga förhållanden eller skador till följd av normalt slitage.
Köparen skall returnera produkter, som inte godkänts vid inspektionen eller som omfattas av Enstos garanti, i originalförpackning och på Enstos bekostnad. Ensto skall leverera en reparerad eller utbytt vara till ursprunglig beställningsadress.

15. Tekniska specifikationer och produktinstruktioner

Ensto förbehåller sig äganderätten till alla ritningar, diagram, tekniska specifikationer och instruktioner som levereras till Köparen. Dessa skall återbördas till Ensto på begäran. Köparen erhåller inte någon äganderätt till sådan dokumentation och data och information i denna.

16. Patent, immateriella rättigheter och andra rättigheter

Ensto innehar äganderätten till patent och andra immateriella rättigheter. Ritningar, varuprover, tekniska specifikationer, know how och andra immateriella rättigheter får inte användas, uttryckas, kopieras, imiteras, erbjudas, kommuniceras eller på annat sätt göras tillgängliga för tredje man.
Gällande produkter som tillverkas av annan tillverkare enligt Ensto’s tekniska specifikationer innehar Ensto äganderätten till alla immateriella rättigheter som rör tillverkning, testning och användning av Enstos produkter. Köparen får inte utan Enstos skriftliga godkännande göra dessa tillgängliga för tredje man.

Köparen är ansvarig för att utreda huruvida produkten är patenterad eller mönsterskyddad och meddela Ensto detta. Köparen ansvarar för eventuella skadestånd eller kostnader som Ensto måste betala för patent- eller varumärkesintrång. Om tredje man inleder en process mot Ensto angående brott mot sådana industriella rättigheter ska Köparen vara ansvarig för alla kostnader och skadestånd. Därutöver ska Köparen ersätta Ensto för alla utlägg och omkostnader om Ensto skriftligen kräver detta.

17. Produktansvar och informationsskyldighet

Ensto är ansvarig för produktskador och skador för tredje man i överensstämmelse med EUs produktansvarsregler och dessa villkor (se också Orgalime S2000, artiklarna 38 och 43).

Parterna skall omgående informera varandra om eventuella sak- och personskador eller dödsfall till följd av felaktiga produkter. Köparen skall informera Ensto om samtliga eventuella skaderisker han är medveten om angående egenskaper och avsett användande av produkterna. Köparen skall informera Ensto om samtliga ersättningsanspråk som gjorts angående produkterna.

Parterna skall på egen bekostnad inneha ett fullgott försäkringsskydd som även täcker skador som kan komma att drabba tredje man. Försäkringen skall vara ändamålsenlig och anpassad för den verksamhet parten bedriver. Ersättningsbeloppen i försäkringen får inte understiga 1 000 000 Euro. Köparen skall vid förfrågan från Ensto kunna uppvisa ett försäkringsbrev.

Om Ensto har anledning att befara att produkter skulle kunna orsaka användaren eller tredje man skada vid användandet äger Ensto rätt att stoppa leveransen av produkten eller återkalla produkten från Köparen. Om en sådan situation uppstår är reglerna gällande force majeure tillämpliga.

18. Ansvarsbegränsning

Ensto är inte ansvarig för skador till följd av felaktig installation eller felaktigt underhåll av produkter, om inte Ensto utfört installationen eller stått för underhållet. Ensto är inte ansvarig för skador till följd av att produkterna använts på ett felaktigt sätt. Ensto ansvarar inte för indirekta skador eller ekonomisk skada till följd av produktbortfall. Därutöver är begränsningarna om garantivillkoren hos produkten tillämpliga (se bestämmelserna om standard- och ersättningsgaranti).

19. Hävning av avtalet

Vid väsentligt avtalsbrott eller brott mot de allmänna försäljningsreglerna av endera part äger den andra parten rätt att, skriftligen, säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

I händelse av konkurs, insolvens, avveckling, likvidation eller risk för någonting av dessa eller liknande tillstånd där risk föreligger att Köparen inte kan fullfölja sina förpliktelser, har Ensto rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Ensto har även rätt att säga upp avtalet om tekniska eller produktionsrelaterade omständigheter skulle omöjliggöra fullföljande av avtalet.

20. Överlåtelseförbud

Part får inte utan den andre partens skriftliga medgivande överlåta avtalet på annan part. Ensto får dock överlåta avtalet på annat bolag inom samma koncern eller annat bolag som Ensto sammarbetar med vid produkternas framtagande.

21. Avtalshandlingarnas inbördes ordning

Orgalime S 2000 generella villkor skall med undantag för artiklarna 12-15, 18, 20; kapitel 1 och 2 artiklarna 23, 26, 28, 36, 39, 44 och 45, vara applicerbara på avtalet och ska utgöra en del av offerten och de allmänna försäljningsvillkoren. Köparen har beretts möjlighet att gå igenom Orgalime S 2000 innan köpet. Genom accepterandet av köpeerbjudandet blir Köparen bunden av dessa avtalsvillkor.

Avtalshandlingarna skall ha följande inbördes rangordning:

  1. Offerten
  2. Enstos allmänna försäljningsvillkor
  3. Produktspecifikation och garantiåtagande
  4. Enstos standardgaranti och ansvarsregler
  5. Orgalime S 2000
  6. Incoterms 2010

Om Ensto skulle gjort en felaktig tolkning eller misslyckas att kräva fullgörelse enligt en av ovanstående punkter innebär inte detta att inte övriga punkter är applicerbara på avtalet eller att avtalet i stort gäller. Invändningar mot någon punkt i avtalet skall göras skriftligen samt motiveras av parten.

22. Skiljedom

Detta avtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. CISG regler är ej tillämpliga på avtalet. Tvister i anledning av detta avtal skall i första hand avgöras genom förhandling parterna emellan, i andra hand genom allmän domstol och i tredje hand avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande. Har parterna inte kommit överens om annat skall skiljeförfarandet äga rum i Stockholm. Skiljedomsinstitutets beslut ska vara bindande för parterna.

Ensto förbehåller sig dock rätten att vid utebliven betalning från Köparens sida, väcka talan om detta i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.