Warunki gwarancji


Standardowe Warunki Gwarancji i Odpowiedzialności 11-2010

I Gwarancja

1. Dostawca gwarantuje, że produkty używane w normalnych warunkach oraz zgodnie z instrukcją użytkowania i obowiązującymi przepisami będą funkcjonować właściwie i zostały wytworzone z materiałów wolnych od wad.
2. Okres gwarancji wynosi dwa (2) lata, jeśli nie został ograniczony, lub nie został uzgodniony inny okres dla określonego produktu lub partii produktów. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania produktu przez użytkownika końcowego. Okres gwarancji jest ograniczony do trzech (3) lat od zakończenia miesiąca kalendarzowego, w którym Dostawca wysłał produkt ze swojego magazynu.
3. Przy odbiorze dostawy podmioty poprzedzające użytkownika końcowego w łańcuchu dostawy oraz użytkownik końcowy są zobowiązani do starannego sprawdzenia, czy dostawa jest zgodna ze specyfikacją i dokumentacją techniczną oraz, czy nie występują widoczne uszkodzenia. Przed montażem lub instalacją monter jest zobowiązany do ponownej kontroli produktu, dokumentacji technicznej i innej dokumentacji wysyłkowej, w tym zawartych w niej informacji liczbowych zgodnie z normalnymi procedurami oraz w celu zapewnienia zgodności funkcji zmontowanego produktu z przeznaczeniem. Ensto należy informować o wszelkich odchyleniach od ustaleń w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, artykuł 14.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje naprawę lub wymianę wadliwego produktu, włącznie z kosztami transportu, spedycji i innymi kosztami bezpośrednimi, powiązanymi z dostawą produktu naprawianego lub wymienianego w ramach gwarancji.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez Dostawcę lub upoważnionego przedstawiciela Dostawcy, którzy w razie niemożliwości usunięcia wady wymienią wadliwy produkt w całości lub w części na nowy. Warunkiem wstępnym powstania zobowiązania do wykonania naprawy w ramach gwarancji – jeśli domaga się tego Dostawca – jest zwrot wadliwego produktu lub wadliwej części produktu do Dostawcy lub strony trzeciej wyznaczonej przez Dostawcę.
6. Gwarancja jest ograniczona w sposób następujący:
6.1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje kosztów demontażu wadliwego produktu ani montażu produktu naprawianego lub wymienianego, nie obejmuje także pośrednich kosztów lub strat wynikających np. z demontażu lub ponownego montażu wyposażenia innego niż wadliwy produkt.
6.2. Odpowiedzialność Dostawcy nie obejmuje szkód lub wad, które mogły zostać wykryte przy przeprowadzeniu kontroli ustalonych w artykule 3. powyżej, ani skutków takich kontroli.
6.3. Dostawca wypełnił swoje obowiązki wynikające z gwarancji, związane z wadliwym produktem, kiedy Dostawca dostarczył nowy produkt w ramach wymiany lub zwrócił należycie naprawiony produkt.
6.4. Po upływie okresu gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za takie wady i braki, które powstały wskutek rażącego zaniedbania lub zamiaru Dostawcy.
6.5. Kontrahent Dostawcy jest zobowiązany do stosownego ograniczenia swojej własnej odpowiedzialności z tytułu gwarancji w swoich warunkach sprzedaży.

II Odpowiedzialność za produkt

1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody na produktach i szkody dla stron trzecich spowodowane przez produkty zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt obowiązującymi w UE oraz zgodnie z niniejszymi warunkami (patrz również Orgalime S 2000, artykuły 38 i 43). Obie strony mają wystarczające ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie i straty czysto finansowe, utracony zysk lub inne pośrednie straty ekonomiczne.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniem jego kontrahenta lub strony trzeciej, ani za szkody spowodowane użyciem produktu do innych celów niż tych, do których jest przeznaczony.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez surowce, projekty lub metody pracy zarządzone przez kupującego.
5. Dostawca będzie utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt na minimalną sumę 3.000.000 EUR. Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność Dostawcy za produkt wobec kontrahenta oraz odpowiedzialność Dostawcy za produkt wobec stron trzecich.
6. Kontrahent dostawcy jest zobowiązany do stosownego ograniczenia swojej własnej odpowiedzialności we własnych warunkach sprzedaży.

 ORGALIME S2000 POL