Polityka prywatności dla klientów i współpracowników


Jesteście Państwo uprawnieni, w oparciu o szczególną sytuację dotyczącą Państwa osoby, do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie przetwarzania tych danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu uzyskania dalszych informacji - zob. punkty 3 i 8.6 niniejszego dokumentu.

1. WSTĘP
Nasza Spółka (należąca do Grupy Ensto, działająca w charakterze administratora zgodnie z punktem 2 poniżej) zobowiązuje się chronić prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące Państwa, w zgodzie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych1 (RODO).
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich klientów B2B, dostawców, dystrybutorów, usługodawców i innych kontrahentów spółek z Grupy Ensto (dalej łącznie zwanych w niniejszym dokumencie „stronami zainteresowanymi”). Niniejsza polityka nie jest częścią jakiejkolwiek umowy i nie ustanawia obowiązku świadczenia usług. Polityka niniejsza może być przez nas aktualizowana w dowolnym momencie, a jej zaktualizowana wersja zostanie Państwu udostępniona.
Istotnym jest aby niniejszą politykę odczytywać łącznie z innymi politykami prywatności, które możemy przekazywać w określonych okolicznościach w trakcie gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, w celu zapewnienia, że mają Państwo świadomość w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy takie dane.


2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE
Niniejsza polityka dotyczy Państwa danych osobowych przetwarzanych przez jedną lub więcej spółek należących do Grupy Ensto, działających w charakterze administratora. Przykładowo, jeżeli są Państwo klientem Ensto Oy, spółka ta przetwarza Państwa dane działając w charakterze administratora. Jeżeli są Państwo również klientem Ensto Pol Sp. z. o. o., spółka ta działa w charakterze administratora Państwa danych klienta, które są w jej posiadaniu.
Poniżej zamieszczamy wykaz administratorów, których przetwarzanie podlega niniejszej polityce.

Jesteście Państwo uprawnieni, w oparciu o szczególną sytuację dotyczącą Państwa osoby, do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie przetwarzania tych danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. W celu uzyskania dalszych informacji - zob. punkty 3 i 8.6 niniejszego dokumentu.


W razie wątpliwości co do tego, która spółka bądź spółki są administratorem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Panem Przemysławem Droździkiem pod adresem przemyslaw.drozdzik@ensto.com.


3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Cel

Podstawa prawna

 • Tworzenie, utrzymywanie i usprawnianie produktów i usług spółek należących do Grupy Ensto i relacji ze stronami zainteresowanymi oraz świadczenie związanych z tym usług
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie sprzedaży, tworzenia i usprawniania naszego przedsiębiorstwa, przeprowadzania oceny ryzyka, przeprowadzenia badań due diligence u stron zainteresowanych, personalizacji naszych usług i komunikacji, aktualizacji danych i preferencji stron zainteresowanych, realizacji logistyki i przekazywania danych do spółek należących do Grupy Ensto i spoza tej Grupy w celu lepszej obsługi stron zainteresowanych i lepszej alokacji zasobów; i/lub
 • Państwa zgoda; i/lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych umów z Państwem (np. realizacji usług badawczo rozwojowych) oraz podejmowania kroków na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 • Dostawa produktów i świadczenie usług oraz zarządzanie stronami zainteresowanymi
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych umów z Państwem (np. do dostarczania uzgodnionych towarów); i/lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka, przeprowadzenia badań due diligence u stron zainteresowanych, personalizacji naszych usług i komunikacji, promowania, realizacji logistyki i przekazywania danych do spółek należących do Grupy Ensto i spoza tej Grupy w celu lepszej obsługi stron zainteresowanych i lepszej alokacji naszych zasobów
 • Przestrzeganie postanowień umownych
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych umów z Państwem
 •  Zarządzanie przedsiębiorstwem i planowanie
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie rozpatrywania roszczeń i rozwiązywania sporów, podejmowania zobowiązań rachunkowych, zobowiązań w zakresie audytu i planowania strategicznego oraz analizy zasobów
 •  Zarządzanie klientami
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych umów z Państwem; i/lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka, przeprowadzenia badań due diligence u stron zainteresowanych, personalizacji naszych usług i komunikacji, promowania, i przekazywania danych pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Ensto w celu lepszej obsługi stron zainteresowanych i lepszej alokacji naszych zasobów
 •  Organizacja imprez i wydarzeń
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie tworzenia, usprawniania i promowania naszego przedsiębiorstwa i komunikacji ze stronami zainteresowanymi; i/lub
 • Państwa zgoda
 • Komunikacja do stron zainteresowanych i badania (ankiety)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie promowania, tworzenia i usprawniania naszego przedsiębiorstwa i personalizacji usług i komunikacji
 • Komunikacja kryzysowa skierowana do stron zainteresowanych
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (takich jak informowanie Państwa o naruszeniu ochrony danych)
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych wynikających, między innymi, z Ustawy o Rachunkowości (1336/1997)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (takich jak prowadzenie właściwych i rzetelnych ksiąg)
 •  Wspieranie bezpieczeństwa sieci i systemów
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych; i/lub

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie monitorowania ruchu danych i bezpieczeństwa sieci
 • Analiza kluczowych wskaźników wyników sprzedaży
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie promowania, tworzenia i usprawniania naszego przedsiębiorstwa, przeprowadzania oceny ryzyka, personalizacji naszych usług i komunikacji oraz aktualizacji danych i preferencji stron zainteresowanych
 • Procesy prawne i przestrzeganie nakazów sądowych oraz ochrona praw przysługujących spółkom z Grupy Ensto
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, i/lub

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie ochrony własności intelektualnej i innych praw przed roszczeniami osób trzecich lub na potrzeby wymogów organów
 • Fuzje i przejęcia, których jesteśmy stroną
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie rozwijania i zarządzania naszym przedsiębiorstwem
 •  Cele identyfikacyjne
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (takich jak zapewnienie, że dane osobowe nie są ujawniane niewłaściwym osobom)
 • Marketing bezpośredni produktów i usług spółek należących do Grupy Ensto (w tym biuletynu informacyjnego), informowanie o wydarzeniach organizowanych przez spółki należące do Grupy Ensto, lub w których spółki te uczestniczą, takich jak targi.
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie promowania, tworzenia i usprawniania naszego przedsiębiorstwa oraz personalizacji usług i komunikacji; i/lub
 • Państwa zgoda
 • Badania historyczne
 • Interes publiczny; i/lub

 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na sporządzaniu przeglądów historycznych i kronik dotyczących naszego rozwoju w danym okresie czasu, co zaspokaja interes ogólny w postaci wiedzy; i/lub
 • Państwa zgoda

 
4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Państwa dane wyłącznie tak długo jak będzie to konieczne do spełnienia celów, dla których zostały one zebrane, w tym dla celów wykonania jakichkolwiek wymagań prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość tych danych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, dla których Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz możliwość ich realizacji za pomocą innych środków, oraz stosowne wymogi prawne.
W pewnych okolicznościach, możliwe jest dokonywanie przez nas anonimizacji Państwa danych osobowych, tak aby nie były one już przypisane do Państwa, a w takich sytuacjach możemy je wykorzystywać bez dalszego informowania Państwa o tym. Istnieje również możliwość, że będziemy zobowiązani do przechowywania danych dłużej niż opisano poniżej, jeżeli będzie to niezbędne dla toczącego się postępowania sądowego lub do wykonania decyzji sądu lub organu.
Szczegółowe okresy przechowywania w odniesieniu do różnych aspektów Państwa danych osobowych przedstawiono poniżej.

Kategorie danych Okres przechowywania danych
 • Imię i nazwisko strony zainteresowanej, imię, nazwisko i stanowisko osób kontaktowych/przedstawicieli strony zainteresowanej, osoby do kontaktów ze strony spółek z Grupy Ensto, oraz dane kontaktowe ww. osób: adres, numer telefonu, adres email
 • Przechowywane przez 10 lat od ostatniego kontaktu związanego z relacją z zainteresowaną stroną

 • Zwracamy uwagę, że jeżeli Państwo, przykładowo, nie wyrazili zgody lub wycofali swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów informacyjnych lub innych wiadomości marketingowych od nas, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych danych przez okres przekraczający 10 lat w celu zapewnienia, że działamy zgodnie z Państwa życzeniem.
 • Pozwolenia i zgody
 • Przechowywane przez 10 lat od ostatniego kontaktu związanego z relacją z zainteresowaną stroną
 • Zwracamy uwagę, że jeżeli Państwo, przykładowo, nie wyrazili zgody lub wycofali swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów informacyjnych lub innych wiadomości marketingowych od nas, możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych danych przez okres przekraczający 10 lat w celu zapewnienia, że działamy zgodnie z Państwa życzeniem.
 • Szczegóły umowne dotyczące dostarczanych towarów i świadczonych usług
 • Przechowywane przez 10 lat od ostatniego kontaktu związanego z relacją z zainteresowaną stroną
 • Informacje sprzedażowe
 • Przechowywane przez 10 lat od ostatniego kontaktu związanego z relacją z zainteresowaną stroną
 • Żądania kontaktu (formularze kontaktowe) i roszczenia
 • Przechowywane przez 10 lat od ostatniego kontaktu związanego z relacją z zainteresowaną stroną
 • Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród klientów
 • Przechowywane przez 2 lata od zakończenia badania
 • Informacje o płatnościach
 • Przechowywane przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub przechowywanie to niezbędne jest do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego
 • Historia płatności
 • Przechowywane przez 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub przechowywanie to niezbędne jest do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego
 • Zdjęcia
 • Usuwane natychmiast po zakończeniu relacji ze stroną zainteresowaną, o ile nie są wykorzystywane na potrzeby badań historycznych lub ochrony praw własności intelektualnej przed roszczeniami osób trzecich lub na potrzeby wymogów ze strony organów. W tym ostatnim przypadku, zdjęcia są wykorzystywane jako dowód/poświadczenie wykorzystania naszych marek. W przypadku, gdy zdjęcia są przechowywane w powyższych celach, są odpowiednio chronione a korzystanie z nich jest ograniczone do celów badań historycznych i ochrony praw.
 • Informacje dotyczące paszportu lub innego dokumentu tożsamości
 • Przechowywane przez 6 miesięcy od pozyskania
 • Dane osobowe związane z danym wydarzeniem wymagane aby dana osoba mogła wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez spółkę z Grupy Ensto, np. informacje o niepełnosprawności na potrzeby turnieju golfa
 • Usuwane niezwłocznie po wydarzeniu
 • Dane dotyczące zdrowia i alergii
 • Usuwane natychmiast po (i) wydarzeniu, na potrzeby którego były pozyskane lub (ii) Państwa wizycie w spółce z Grupy Ensto, na potrzeby której zostały pozyskane
 • Materiał z monitoringu wideo (materiał nagrany wyłącznie poza terenem spółek z Grupy Ensto na ogólne potrzeby ochrony)
 • Przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że stosowne przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania
 • Biuletyn informacyjny lub innego rodzaju subskrypcje marketingu bezpośredniego i ich analiza (np. ile razy otworzyli Państwo wiadomość email o charakterze marketingowym)
 • Usuwane natychmiast po odwołaniu subskrypcji (chyba że Ensto ma obowiązek przechowywania danych w celu zapewnienia, że przestrzega Państwa żądania w zakresie nieotrzymywania bezpośrednich wiadomości marketingowych od nas)

 

5. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Zbieramy Państwa dane osobowe głównie bezpośrednio od Państwa, oraz z następujących źródeł:

 • Wykazy kontaktów zewnętrznych uzyskane od klientów, dostawców, dystrybutorów, usługodawców i innych partnerów biznesowych oraz w trakcie seminariów, wydarzeń, imprez i wystaw.
 •  Spółki z grupy Ensto
 •  Źródła ogólnodostępne: LinkedIn, strony internetowe spółek
 • Osoby trzecie w ramach fuzji lub przejęcia

Przekazywanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być wymagane w celu świadczenia przez nas usług i dostarczania towarów do Państwa, zawierania z Państwem umów, komunikowania się z Państwem i personalizacji naszych działań marketingowych i komunikacji w celu dostosowania ich do Państwa potrzeb. Z chwilą zawarcia z nami umowy, przekazywanie danych osobowych może również być dorozumianym wymogiem prawnym umożlwiającym nam wywiązanie się ze zobowiązań umownych. Jeżeli nie przekażą nam Państwo żądanych przez nas danych, istnieje możliwość, że nie będziemy w stanie prowadzić interesów lub kontaktować się z Państwem, a tym samym będziemy zmuszeni do zakończenia stosunku umownego lub innego z Państwem.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Zewnętrzni radcowie prawni
 •  Organy podatkowe i inne stosowne organy
 •  Rewidenci
 •  Usługodawcy usług zarządzania systemem IT
 •  Usługodawcy w zakresie usług bezpieczeństwa informatycznego
 • Spółki z grupy Ensto
 • Organizatorzy imprez/wydarzeń
 • Partnerzy biznesowi/współpracownicy: dystrybutorzy, dostawcy i usługodawcy, klienci B2B w przypadku, gdy udzielili nam Państwo zgody na wykorzystanie Państwa/Państwa spółki jako referencji
 • Osoba trzecia w ramach fuzji lub przejęcia

Większość odbiorców ma swoje siedziby w Polsce i Finlandii lub w innych krajach UE lub EOG, jednak niektórzy z ww. odbiorców mogą być zlokalizowani lub mogą przetwarzać dane w krajach trzecich, w zależności od osoby, której dane są przetwarzane i zaistniałej sytuacji. Jeżeli my i/lub nasi usługodawcy przetwarzający dane w naszym imieniu przekazują Państwa dane osobowe do krajów poza UE lub EOG, przekazywanie takie podlega standardowym klauzulom ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub innym stosownym zabezpieczeniom, takim jak wiążące reguły korporacyjne, chyba że Komisja Europejska uznała, że poziom ochrony danych w takim państwie jest odpowiedni. Kopię takich zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z osobą do kontaktów podaną w punkcie 2 powyżej.

 

7. PROFILOWANIE

Podczas wysyłania biuletynów i wiadomości marketingowych, możemy korzystać z ciasteczek i podobnych technologii w celu zbierania i analizowania aktywności i preferencji użytkownika. W oparciu o nasze ustalenia możemy, np. przesyłać Państwu dostosowane do Państwa potrzeb wiadomości marketingowe. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas ciasteczek i sposobu rezygnacji z nich można uzyskać zapoznając się z naszą polityką cookie dostępną pod adresem https://www.ensto.com/terms- and-conditions/cookies-policy/.

 

8. UPRAWNIENIA

8.1 Prawo dostępu

Są Państwo uprawnieni do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 •  kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich (poza UE i EOG) lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Państwa, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa; oraz
 • informacje o odpowiednich zabezpieczeniach stosowanych w przypadku transferu danych do krajów poza UE i EOG.

Mają Państwo prawo otrzymać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu pod warunkiem, że kopia ta nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócicie się Państwo, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

8.2 Prawo do sprostowania

Istotne jest aby posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa były prawidłowe i aktualne. Prosimy o informowanie nas w przypadku zmiany Państwa danych osobowych.

Są Państwo uprawnieni do żądania niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Są Państwo również uprawnieni do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Sprostowania Państwa danych osobowych zostaną przez nas przekazane każdemu odbiorcy, któremu ujawniliśmy Państwa dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie poinformujemy Państwa o takich odbiorcach.


8.3 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Są Państwo uprawnieni do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przez nas, a my jesteśmy zobowiązani bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub przetwarzane;
 •  cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Zwracamy uwagę, że RODO dopuszcza sytuacje, w których przetwarzanie może być niezbędne pomimo występowania powyższych podstaw. Będziemy Państwa informować odrębnie każdorazowo gdy takie okoliczności wystąpią, oraz o podstawie, na której opieramy czynność przetwarzania.
Informacje o usunięciu Państwa danych osobowych zostaną przez nas przekazane każdemu odbiorcy, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie poinformujemy Państwa o takich odbiorcach.

8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących sytuacjach przysługuje Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych:

 • kwestionowania prawidłowości przetwarzanych przez nas danych osobowych wskutek czego przetwarzanie jest ograniczone na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania przedstawionych w niniejszym dokumencie, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją a przetwarzanie to odbywa się w oparciu o nasz prawny interes przedstawiony w niniejszym dokumencie, i w związku z tym przetwarzanie jest ograniczone na okres pozwalający sprawdzić czy nasz interes prawny jest nadrzędny wobec Państwa interesów.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone, powiadomimy Państwa przed zniesieniem tego ograniczenia.
Informacje o ograniczeniu przetwarzania zostaną przez nas przekazane każdemu odbiorcy, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie poinformujemy Państwa o takich odbiorcach.
8.5 Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które przekazaliście nam w usystematyzowanym formacie, powszechnie stosowanym, i możliwym do maszynowego odczytu (np. w formacie XML z odpowiednimi metadanymi), oraz do ich przekazania innemu administratorowi, w sytuacji gdy:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu Państwa zgodę; lub
 • przetwarzamy Państwa dane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów z Państwem; i
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; oraz
 • prawo to nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych.

W powyższej sytuacji, o ile jest to technicznie możliwe, mają Państwo prawo do spowodowania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

8.6 Prawo do sprzeciwu

Są Państwo uprawnieni, w oparciu o szczególną sytuację dotyczącą Państwa, do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie przetwarzania tych danych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, przedstawionych w niniejszym dokumencie. Po wyrażeniu powyższego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy interes prawny o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub że ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli jednak Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym czasie. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych do tego celu.
W przypadku gdy są Państwo konsumentem, elektroniczny marketing bezpośredni, np. biuletyn informacyjny wysyłany w wiadomości email, będzie Państwu przesyłany wyłącznie po udzieleniu nam zgody (tj. Gdy wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie). Zgoda może być przez Państwa wycofana w dowolnym czasie, jak wyjaśniono poniżej, a po jej wycofaniu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.
8.7 Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Po otrzymania zawiadomienia o wycofaniu Państwa zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych do celu lub celów, których zgoda pierwotnie dotyczyła, chyba że będziemy mieli inną prawnie uzasadnioną podstawę do takiego przetwarzania.

8.8 Prawo do wniesiena skargi

Są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie nieprzestrzegania przez nas stosownych przepisów ochrony danych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. KONTAKT Z NAMI

Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania z przysługujących Państwu praw. Aby umożliwić nam przekazanie Państwu wyczerpujących informacji i praktycznych porad, prosimy o przesłanie pytań lub uwag pisemnie do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie 2.
W celu umożliwienia nam potwierdzenia Państwa tożsamości możemy zwrócić się do Państwa o podanie określonych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania.