Polityka Prywatności dla Użytkowników Strony Internetowej


1. WSTĘP


Grupa Ensto Oy (“Ensto”) jest zobowiązana do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa
danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności opisano, w jaki sposób gromadzimy i
wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie
Danych1 (RODO), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną2, prawa telekomunikacyjnego3.
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich użytkowników naszej strony internetowej
www.ensto.com (zwanych w niniejszym dokumencie “odwiedzającymi stronę”). Ta polityka nie
stanowi części żadnej umowy ani nie ustanawia żadnego obowiązku świadczenia usług. Politykę tę
możemy zawsze zaktualizować i będziemy Państwu udostępniać taką zaktualizowaną wersję.
Istotne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą polityką, wraz z każdą inną polityką prywatności,
którą możemy przedstawić w szczególnych sytuacjach w przypadku, gdy gromadzimy lub
przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby byli Państwo świadomi, w jaki sposób i dlaczego
wykorzystujemy takie informacje.

 

2. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Nazwa - Ensto Oy
Adres -
PL 77/Ensio Miettisen katu 2, 06101 Porvoo, Finlandia
Kontakt Osoba odpowiedzialna za ochronę danych -
privacy@ensto.com

 

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Cel

Podstawa prawna

 • Przysyłanie newsletterów do odwiedzających stronę
 • Państwa zgoda
 • Świadczenie usługi czatu dla odwiedzających stronę
 • Państwa zgoda
 • Opracowywanie/
  nawiązywanie,
  utrzymanie i
  udoskonalanie/poprawa
  produktów, usług oraz
  stosunków z
  interesariuszami przez
  spółki grupy Ensto, jak
  również świadczenie
  powiązanych z tym usług
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów spółek grupy Ensto w obsłudze interesariuszy tych spółek, oraz w celu sprzedaży, rozwoju i usprawnienia działalności spółek grupy Ensto; i/lub
 • Zgoda
 • Analiza danych ze strony
  internetowej i w związku
  z newsletterem
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych
  uzasadnionych interesów w sprzedaży, rozwoju i usprawnieniu
  naszej działalności oraz w personalizacji naszych usług i
  komunikacji
 • Przekazanie informacji o
  sytuacji kryzysowej
  odwiedzającym stronę
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych
  obowiązków prawnych (np. do informowania Państwa o
  każdym naruszeniu ochrony danych)
 • Utrzymanie sieci i
  bezpieczeństwa systemu
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych; i/lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów w monitorowaniu ruchu danych i bezpieczeństwa sieci
 • Procedury prawne i
  stosowanie się do
  nakazów sądowych, oraz
  ochrona praw spółek
  grupy Ensto
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych; i/lub
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów spółek grupy Ensto w ochronie ich własności intelektualnej oraz innych praw przed roszczeniami stron trzecich lub wymaganiami władz
 • Fuzje i przejęcia, w które
  jesteśmy zaangażowani
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych
  uzasadnionych interesów w rozwoju naszej działalności i
  zarządzaniu nią
 • Cele identyfikacji
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych
  obowiązków prawnych (np. do upewnienia się, że dane
  osobowe nie są ujawniane niewłaściwej osobie)

 

4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I OKRESY ICH PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
celów, w których je zgromadziliśmy, w tym celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych. W celu
ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania danych osobowych uwzględniamy ilość,
charakter i wrażliwość tych danych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z bezprawnego
wykorzystania lub ujawnienia Państwa danych osobowych, cele, w których przetwarzamy Państwa
dane, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele innymi sposobami, jak również obowiązujące
wymagania prawne.
W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować Państwa dane osobowe w taki sposób, aby
nie były już powiązane z Państwem, w którym to przypadku możemy wykorzystywać takie
informacje bez dodatkowego zawiadamiania Państwa. Przechowywanie danych dłużej niż przez
wskazany poniżej okres może być również od nas wymagane, jeśli jest niezbędne do celu procesu
prawnego w toku lub zastosowania się do decyzji sądu bądź innego organu.
Informacje dotyczące okresów przechowywania dla różnych aspektów związanych z Państwa
danymi osobowymi zamieszczono poniżej.

Kategoria danych

Okres przechowywania

 • Imię i nazwisko, dane dotyczące firmy, e-mail, numer telefonu, relacja z Ensto, informacje dotyczące produktu i inne dane dostarczane w związku z zapotrzebowaniem na usługi
 • Przechowywanie przez 10 lat od otrzymania zlecenia
 • Zapisy na newsletter i analiza danych (np. ile razy otwarli Państwo e-mail marketingowy)
 • Dane usuwane niezwłocznie po odwołaniu zapisu
  (z wyjątkiem zakresu, w jakim musimy zachować
  dane w celu stosowania się do Państwa życzenia
  nieotrzymywania od nas wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego)
 • Zgoda
 • Przechowywane przez 10 lat od wyrażenia zgody
 • Prosimy mieć na uwadze, że jeśli np. zrezygnowali
  Państwo z otrzymywania, lub wycofali swoją zgodę
  na otrzymywanie newsletterów lub innych
  wiadomości marketingowych od nas, w niektórych
  przypadkach musimy przechowywać określone
  dane dłużej niż przez 10 lat w celu zapewnienia
  stosowania się do Państwa życzeń
 • Prośby o kontakt i reklamacje
 • Przechowywane przez 10 lat od otrzymania
  Państwa prośby/reklamacji
 • Dane paszportu lub innego dowodu tożsamości
 • Przechowywane przez 6 miesięcy od pozyskania
  informacji

 

5. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH

Ensto gromadzi Państwa dane osobowe głównie bezpośrednio od Państwa, ale również z
następujących źródeł:

 • Cookies i inne podobne technologie. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce
  cookies: https://www.ensto.com/terms-and-conditions/cookies-policy/

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak może być wymagane w celu
świadczenia usług i dostarczania Państwu produktów przez Ensto oraz personalizacji naszego
marketingu i wiadomości, aby były jak najbardziej dopasowane do Państwa potrzeb. W przypadku
niepodania nam przez Państwa danych, o które prosimy, wszystkie funkcje naszej strony
internetowej mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

 

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • Zewnętrzni radcowie prawni
 •  Usługodawcy usług zarządzania systemem IT
 •  Usługodawcy w zakresie usług bezpieczeństwa informatycznego
 • Spółki z grupy Ensto
 • Osoba trzecia w ramach fuzji lub przejęcia

Prosimy mieć na uwadze, że większość odbiorców ma siedzibę w Polsce i Finlandii lub w innym
kraju UE lub EOG, jednakże niektórzy z wyżej wymienionych odbiorców mogą mieć siedzibę lub
przetwarzać dane w krajach trzecich; zależnie od osoby, której dane są przetwarzane, oraz od
danej sytuacji. Jeśli Ensto i/lub usługodawcy Ensto przetwarzający dane na rzecz Ensto przekażą
Państwa dane osobowe do krajów poza UE lub EOG, przekazanie to będzie podlegać
standardowym klauzulom ochrony danych przyjętym przez Komisję UE lub innym odpowiednim
zabezpieczeniom, takim jak wiążące reguły korporacyjne, jeśli Komisja UE nie uznała, że poziom
ochrony danych jest w takim kraju wystarczający. Mogą Państwo uzyskać kopię wymienionych
zabezpieczeń kontaktując się z osobą kontaktową wymienioną w punkcie 2.

 

7. PROFILOWANIE

Na naszej stronie internetowej i w związku z wysyłaniem newsletterów możemy używać cookies i
podobnych technologii. Stosujemy je w celu gromadzenia i analizy danych ze strony internetowej i
w związku z newsletterem, historii przeglądarki użytkownika, danych dotyczących aktywności i
preferencji użytkownika. W oparciu o nasze wnioski możemy np. dostarczać wiadomości
marketingowe dopasowane do Państwa potrzeb. Więcej informacji o plikach cookies, których
używamy, oraz o tym, w jaki sposób mogą Państwo je odrzucić, znajduje się w naszej polityce
cookies https://www.ensto.com/terms-and-conditions/cookies-policy/.

 

8. UPRAWNIENIA

8.1 Prawo dostępu

Są Państwo uprawnieni do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji

 • cele przetwarzania
 •  kategorie odnośnych danych osobowych;
 • w możliwym przypadku przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli
  określenie takiego okresu jest niemożliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu;
 • w możliwym przypadku przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli
  określenie takiego okresu jest niemożliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu;
 • przysługiwanie prawa do domagania się od nas poprawienia lub usunięcia danych
  osobowych bądź ograniczenia przetwarzania tych danych dotyczących Państwa, lub do
  zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od Państwa, wszelkie dostępne
  informacje na temat ich źródła;
 • automatyczne podejmowanie decyzji i znaczące informacje na temat powiązanego schematu
  działania, jak również znaczenie i przewidywane skutki takiego przetwarzania dla Państwa;
  oraz
 • odpowiednie zabezpieczenia stosowane do transferów danych osobowych do krajów spoza
  UE i EOG

Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu z
zastrzeżeniem, że kopia ta nie ma negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób. Za
ewentualne dodatkowe kopie wymagane przez Państwa możemy naliczyć odpowiednią opłatę, w
oparciu o koszty administracyjne.

 

8.2 Prawo do poprawiania
Istotne jest, aby Państwa dane osobowe posiadane przez nas były prawidłowe i aktualne. Prosimy
o informowanie nas na bieżąco w przypadku zmian tych danych.
Mają Państwo prawo do zlecenia poprawienia przez nas Państwa nieprawidłowych danych
osobowych bez nadmiernej zwłoki. Mają Państwo również prawo do zlecenia uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych.
O każdym poprawieniu Państwa danych osobowych będziemy zawiadamiać każdego odbiorcę,
któremu ujawniliśmy te dane, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagać
nieproporcjonalnych starań. Będziemy Państwa informować o takich odbiorcach na życzenie.

8.3 Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Mają Państwo prawo do zlecenia usunięcia przez nas Państwa danych osobowych bez nadmierne zwłoki w przypadku zaistnienia jednej z poniżej wymienionych podstaw:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zbierane lub przetwarzane;
 • wycofają Państwo swoją zgodę, w oparciu o którą odbywa się przetwarzanie, i nie będzie
  żadnej innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będzie żadnych nadrzędnych
  uzasadnionych podstaw do przetwarzania;
 • zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Prosimy mieć na uwadze, że w RODO przewidziano sytuacje, w których przetwarzanie może być
niezbędne niezależnie od zastosowania wyżej wymienionych podstaw. Będziemy Państwa zawsze
informować odrębnie o takich okolicznościach i podstawach do przetwarzania przez nas.
Będziemy zawiadamiać o każdym usunięciu Państwa danych osobowych każdego odbiorcę,
któremu ujawniliśmy te dane, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagać
nieproporcjonalnych starań. Będziemy Państwa informować o takich odbiorcach na życzenie.

8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo w następujących sytuacjach:

 • zakwestionowanie przez Państwa prawidłowości danych osobowych, które przetwarzamy, i
  wskutek tego ograniczenie przetwarzania do czasu weryfikacji prawidłowości;
 • przetwarzanie jest bezprawne, jednakże sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych
  osobowych i zamiast ich usunięcia domagają się od nas ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania przedstawionych w
  niniejszym dokumencie, jednakże dane są wymagane przez Państwa do ustalenia,
  egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania w oparciu o podstawy związane z Państwa
  szczególną sytuacją, i takie przetwarzanie jest zgodnie z prawem oparte na naszych
  uzasadnionych interesach przedstawionych w tym dokumencie, i wskutek tego
  przetwarzanie zostało ograniczone do czasu sprawdzenia, czy nasze uzasadnione interesy są
  nadrzędne w stosunku do Państwa interesów.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, będziemy Państwa informować do
czasu zniesienia ograniczenia.
Będziemy zawiadamiać o każdym ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu
ujawniliśmy Państwa dane osobowe, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagać
nieproporcjonalnych starań. Będziemy Państwa informować o takich odbiorcach na życzenie.

 

8.5 Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które podali nam Państwo, w
ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i odczytywalnej komputerowo formie (takiej jak
format XML z odpowiednimi metadanymi), oraz mają Państwo prawo do przesłania takich danych
do innego administratora w następujących przypadkach:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu Państwa zgodę; lub
 • przetwarzamy Państwa dane ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów z Państwem; i
 • przetwarzamy takie dane osobowe metodami zautomatyzowanymi; oraz
 • to prawo nie ma negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

W powyższej sytuacji mają Państwo również prawo do zlecenia przesłania swoich danych
osobowych bezpośrednio od nas do innego administratora, jeśli jest to technicznie wykonalne.

 

8.6 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Mają Państwo zawsze prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy te dane w
oparciu o nasze uzasadnione interesy przedstawione w niniejszym dokumencie. Po zgłoszeniu
takiego sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, jeśli nie
przedstawimy istotnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, i te podstawy nie będą
nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli nie potrzebujemy tych
danych do ustalenia lub egzekwowania roszczeń prawnych bądź obrony przed nimi.

Jednakże jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego,
mają Państwo zawsze prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już
wykorzystywane do tych celów.

W przypadku, gdy są Państwo konsumentem, będziemy wysyłać Państwu wiadomości
elektroniczne z zakresu marketingu bezpośredniego, takie jak newslettery wyłącznie w przypadku,
gdy wyrazili Państwo wobec nas zgodę na to (tj. wyrazili Państwo zgodę na taki marketing). Tę
zgodę mogą Państwo zawsze wycofać w sposób wyjaśniony poniżej, po tym wycofaniu nie
będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do celów elektronicznego marketingu
bezpośredniego.

 

8.7 Prawo do wycofania Państwa zgody

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo zawsze
prawo do wycofania takiej zgody. Po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu zgody od Państwa
nie będziemy przetwarzać Państwa danych do celu lub celów, na które wyrazili Państwo
pierwotnie zgodę, jeśli nie możemy się oprzeć na innej uzasadnionej podstawie do przetwarzania.

 

8.8 Prawo do wniesienia skargi

W przypadku niestosowania się przez nas do obowiązujących przepisów o ochronie danych mają
Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

 

9. KONTAKT Z NAMI

Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych lub korzystania z przysługujących Państwu praw. Aby umożliwić nam przekazanie Państwu wyczerpujących informacji i praktycznych porad, prosimy o przesłanie pytań lub uwag pisemnie do osoby kontaktowej wskazanej w punkcie 2.
W celu umożliwienia nam potwierdzenia Państwa tożsamości możemy zwrócić się do Państwa o podanie określonych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom, które nie są uprawnione do ich otrzymania.

 

 10. HISTORIA DOKUMENTU

Wersja Autor /
Wprowadzający
zmiany
Data zatwierdzenia Zmiany
A Procopé & Hornborg 22.5.2018 Dokument wstępny
Wersja Nazwa Data Wpisać zmiany
Wersja Nazwa Data Wpisać zmiany