Kodeks Postępowania


Oprócz naszej długofalowej strategii rozwoju rentowności w Ensto jesteśmy również zaangażowani w tworzenie i utrzymanie zdrowego biznesu, oferując wyjątkowe produkty, które zostały opracowane z uwzględnieniem przyszłości naszego społeczeństwa i planety. Robimy to honorując naszą odpowiedzialność społeczną, środowiskową i finansową i prowadząc działalność przedsiębiorczą w etyczny sposób Oznacza to , ze wartości Ensto są zakorzenione w tym kodeksie oraz, że zrównoważony rozwój wraz z etyką biznesu są zasadniczymi częściami naszych planów biznesowych i procesów podejmowania decyzji.

Kodeks postępowania pracownika Ensto, zatwierdzony przez radę nadzorczą Ensto Oy, określa poprawne praktyki i zawiera wytyczne, które pomogą pracownikom rozpoznawać i radzić sobie z problemami etycznymi. Kodeks ten obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Ensto w ich codziennej pracy i dotyczy ich zakresów odpowiedzialności w odniesieniu do ich kraju, udziałowców, kolegów i środowiska naturalnego.

Ten kodeks postępowania obowiązuje bez wyjątków wszystkich pracowników Ensto na całym świecie. Dla niektórych regionów mogą odpowiednie ściślejsze wytyczne lub bardziej szczegółowe instrukcje, ale nie mogą one być sprzeczne z tym kodeksem.

Znajomość kodeksu postępowania jest jednym z obowiązków zawodowych każdego pracownika Ensto i kodeks ten powinien być przedstawiony pracownikom przez kierowników Ensto i poprzez wewnętrzne komunikacje.
Jednakże żaden kodeks nie może zastąpić uprzejmego zachowania etycznego pracownika.

Wobec tego nieuczciwe, nieetyczne lub niedozwolone postępowanie będzie stanowiło naruszenie tego kodeksu, niezależnie od tego, czy kodeks szczegółowo określa takie postępowanie.

Etyka i prawo

 • Prowadzimy działalność na wysokim stopniu profesjonalizmu i etyki.
 • Postępujemy zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.
 • Szanujemy prywatność i nienaruszalność naszych partnerów.
 • Reklamujemy i sprzedajemy nasze produkty i usługi w sposób uczciwy i szczery w oparciu o ich jakość, możliwości, cenę, poziom usług i inne potwierdzone cechy.

Rzeczywiste, potencjalne i pozorne konflikty interesów

Pracownicy Ensto muszą unikać działań, które prowadzą do konfliktu interesów. Działania te obejmują między innymi:

 • Przypadki, gdy interesy osobiste są w sprzeczności z interesami firmy.
 • Uzyskiwanie indywidualnych korzyści (innych niż pensja i oficjalne premie przyznawane przez Ensto jej pracownikom) z aktywności związanych z działalnością Ensto.
 • Obejmowanie stanowiska dyrektora, oficera, pracownika lub partnera konsultanta, brokera, pośrednika lub pośredniego w podmiocie gospodarczym, z którym firma Ensto miała lub może mieć relacje biznesowe lub który konkuruje lub może konkurować z firmą Ensto przez pracownika, członka jego/jej rodziny lub jego/jej partnera biznesowego.

Wszelkie związki, interesy i relacje biznesowe, które ma dany pracownik, członek jego/jej rodziny lub jego/jej partner biznesowy, które mogą spowodować, że pracownik ten będzie postępował w sposób niezgodny z najlepszym interesem Ensto, lub które mogą być postrzegane jako sprzeczne z jego/jej lojalnością, będą dozwolone tylko po zgodzie zarządu Ensto.

Wszelkie zewnętrzne powiązania, obejmujące działania z innymi podmiotami gospodarczymi, nie mogą mieć żadnego wpływu na czas i uwagę pracownika, które powinien poświęcać na wykonywanie swoich obowiązków w Ensto oraz negatywnego wpływu na ilość lub jakość pracy danego pracownika lub obejmować użycia przez niego jakichkolwiek środków firmy Ensto.

W żadnym wypadku pracownicy nie mogą konkurować z firmą Ensto lub wykorzystywać możliwości biznesowych należących do Ensto zarówno samemu jak i przez członków swojej rodziny, które odkryli lub które zostały im udostępnione dzięki obejmowanemu stanowisku w firmie Ensto.

Prezenty, przysługi, rozrywka lub inne czynniki pobudzające

Pracownicy Ensto nie mogą dawać lub przyjmować prezentów, przysług, lub innych czynników pobudzających od osób lub podmiotów, z którymi firma Ensto ma lub może mieć relacje biznesowe, chyba że:

 • Są to prawowite prezenty biznesowe związane z ich pracą w Ensto z klientami komercyjnymi lub innymi stronami pozarządowymi.
 • Nie naruszają one obowiązującego prawa.
 • Wszystkie takie prezenty mają wartość symboliczną i nie są przekazywane lub otrzymywane z zamiarem lub nadzieją wpłynięcia na decyzje podejmowane przez osobę obdarowaną, czyli są zgodne z powszechnymi praktykami biznesowymi.
 • Nie wolno przyjmować żadnych prezentów w przypadku, gdy istnieje wątpliwość dotycząca możliwego wpływu na decyzje podejmowane przez osobę obdarowaną (osoba obdarowana jest zaangażowana w projekt z osobą dającą prezent)


Okazjonalne branie udziału w wydarzeniach towarzyskich z osobami, z którymi Ensto utrzymuje relacje biznesowe, nie będzie stanowiło naruszenia tego kodeksu, pod warunkiem, że będą to wydarzenia towarzyskie typu umiarkowanego i zwyczajowego w kontekście biznesowym. Jednakże pracownik nie może:

 • Zabiegać w imieniu własnym lub dla innej osoby o jakiekolwiek przedmioty wartościowe od kogokolwiek w zamian za jakiekolwiek działania biznesowe, usługi lub poufne informacje firmy Ensto lub jej klientów, lub
 • Przyjmować jakichkolwiek wartościowych przedmiotów (innych niż pensja lub inne nagrody przyznawane przez Ensto) od kogokolwiek w odniesieniu do działalności firmy Ensto, zarówno przed jak i po omawianiu lub dokonaniu transakcji.

Odnośnie prezentów dla pracowników administracji rządowej obowiązują specjalne przepisy i zasady, i zgodnie z polityką Ensto należy ich ściśle przestrzegać.

Nawet jeżeli jest to zgodne z prawem, pracownicy nie mogą dawać lub przyjmować prezentów, jeżeli takie postępowanie jest niezgodne z niniejszą polityką.

Przekupstwo

 • Pracownicy Ensto nie mogą oferować, obiecywać, dawać, wymagać, żądać lub przyjmować łapówek, nielegalnych płatności lub innych korzyści w celu zawarcia transakcji lub utrzymania istniejących umów.
 • Przekupstwo jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie tej polityki.

Informacje klienta i pracownika

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących klientów i pracownika, dla których nie mają zgody na rozpowszechnianie.

Szacunek, godność i uprzejmość

Wszyscy pracownicy muszą traktować się wzajemnie z szacunkiem, godnością i uprzejmością niezależnie od płci.

Przemoc w miejscu pracy, obejmująca groźby, zachowania obraźliwe, molestowanie, zastraszanie, napaści lub podobne zachowania, nie będzie tolerowana. W żadnych obiektach Ensto nie dopuszcza się posiadania broni palnej.
O możliwych przypadkach molestowania w miejscu pracy należy informować dyrektorów, kierowników i pracowników szczebla kierowniczego - są oni zobowiązani do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkim formom molestowania.

Narkotyki i alkohol

W obiektach Ensto nie wolno rozprowadzać, posiadać, stosować/spożywać lub pracować pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Alkohol jest dozwolony tylko w odniesieniu do reprezentacji biznesowej lub na dużych uroczystościach dla personelu.

Działalność polityczna

Pracownicy nie mogą brać urlopu płatnego na działalność polityczną, ale możliwy jest urlop bezpłatny na takie cele, pod warunkiem, że działalność ta jest zgodna z lokalnym prawem.

Odpowiedzialność w przypadku niezgodność

Każdy pracownik powinien powiadomić swojego przełożonego z wyprzedzeniem, jeżeli istnieje wątpliwość dotycząca stosowalności określonej polityki lub procedury.

Pracownicy, którzy podejrzewają lub mają wiedzę na temat zaistniałego lub możliwego naruszenia postanowień Kodeksu, powinni o tym powiadomić najbliższego kierownika, lub w przypadku podejrzenia, że to nie przyniesie skutku, jednego z dyrektorów usług wspólnych Ensto. Wszystkie informacje będą traktowane poważnie i odpowiednio zbadane. Pracownicy, którzy zgłaszają naruszenia lub podejrzewane naruszenia w dobrej wierze, nie poniosą żadnych negatywnych konsekwencji. Zgłoszone naruszenia zostaną niezwłocznie zbadane, rozwiązane i będą traktowane w sposób poufny, na ile będzie to tylko możliwe.

Każdy dyrektor Ensto jest odpowiedzialny za zgłaszanie wszelkich przypadków oszustwa lub innych karalnych zachowań do członków zarządu Ensto. W przypadku braku zgodność z Kodeksem zostaną podjęte natychmiastowe kroki dyscyplinarne włącznie ze zwolnieniem.