Power Electronics - poprawa jakości energii elektrycznej


Poziom obciążenia sieci dystrybucyjnej wciąż wzrasta, dlatego też istnieje konieczność poprawy parametrów energii elektrycznej.

Norma EN 50160, opublikowana w 2011 roku, narzuca ogólnie akceptowane kryteria dotyczące jakości energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców. Według jej zapisów, zmienność napięcia w sieciach niskiego napięcia nie może być większa niż ±10% napięcia znamionowego.

Dostosowanie się do tych kryteriów wymaga rozbudowy sieci dystrybucyjnej, co nie zawsze jest możliwe w krótkim czasie, a niekiedy nie ma uzasadnienia ekonomicznego. W takich przypadkach urządzenia energoelektroniczne ENSTO POWER ELECTRONICS mogą stanowić optymalne rozwiązanie istniejących problemów. Regulator napięcia Ensto Voltage Controller skutecznie działa przy zbyt dużych spadkach napięć na końcach sieci, a także w przypadku zbyt wysokiego napięcia. Regulator Ensto Phase Balancer istotnie zmniejsza asymetrię napięć poprzez redukcję asymetrii prądu obciążenia. Zainstalowanie urządzenia powoduje znaczne zmniejszenie impedancji pętli zwarcia i skutecznie redukuje zawartość wyższych harmonicznych i migotanie światła.

 

 

Phase Balancer


Regulator asymetrii obciążenia sieci nn

Ensto Phase Balancer PB50A-3P-200 ADV służy do zmniejszenia asymetrii obciążenia w trójfazowej sieci nn. Urządzenie posiada uzwojenie trójfazowe umożliwiające przesunięcie fazowe prądów płynących przez nie i redukcję asymetrii prądów po stronie zasilania.
Urządzenie zainstalowane w linii nn daje następujące korzyści:

• Istotnie zmniejsza impedancję pętli zwarcia
• Zmniejsza prąd płynący w przewodzie neutralnym
• Zmniejsza asymetrię napięć
• Zmniejsza straty dystrybucji energii
• Zmniejsza straty w transformatorze SN/nn
• Zmniejsza zawartość harmonicznych napięcia
• Zmniejsza migotanie światła.

 

Urządzenie przyłączane jest do sieci nn równolegle w wybranym miejscu sieci. Dedykowane jest do sieci nn o dużej im-pedancji pętli zwarciowej, gdzie występują problemy z działaniem zabezpieczeń zwarciowych, wysokim poziomem har-monicznych napięcia, migotaniem światła.

Voltage Controller


Regulator napięcia sieci nn

Regulator napięcia Ensto Voltage Controller VC6K-1P-000 jest jednofazowym urządzeniem do regulacji napięcia sieci nn u końcowego klienta. Regulator podnosi lub obniża napięcie sieci nn w danej fazie, u klienta za zainstalowanym urządzeniem (po stronie odbioru). Odbywa się to poprzez automatyczne przełączanie zaczepów autotransformatora zabudowanego w urządzeniu w zależności od poziomu napięcia w miejscu instalacji. Urządzenie ma trzy stopnie regulacji przy podnoszeniu napięcia +5%, +10% i +15% napięcia zasilania oraz dwa stopnie regulacji przy obniżaniu napięcia -5% i -10%. Urządzenie działa niezależnie od kierunku przepływu prądu, to znaczy w przypadku zbyt dużego napięcia u klienta związanego np. ze źródłem fotowoltaicznym zainstalowanym w sieci, napięcie u klienta zostanie obniżone zarówno w przypadku, gdy źródło znajduje się po stronie zasilania jak i po stronie odbioru (czyli u klienta).
Regulator napięcia Ensto Voltage Controller VC6K-1P-000 wykonany jest w drugiej klasie ochronności i przystosowany jest do montażu w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych w układzie TN i TT.

W przypadku konieczności regulacji napięcia u odbiorcy 3-fazowego, można zainstalować urządzenia indywidualnie w każdej fazie.

Pobierz katalog i dowiedz się więcej