Enstos etiske prinsipper


Enstos etiske prinsipper er basert på tillitt, vedtatte arbeidsmetoder, våre verdier og overholdelse av prinsippene i FNs menneskerettighetserklæring, FNs konvensjon om barns rettigheter, FNs internasjonale arbeidsorganisasjon og lover og forskrifter i det enkelte land hvor vi opererer.

Våre etiske prinsipper er:

1. Vi respekterer alle mennesker

Vi legger vekt på tiltro og likhet blant alle mennesker, og vi ønsker å ta vare på hverandre. Vi har en høy driftsetikk og tar ansvar.

2. Vi er ærlige og åpne

Vi arbeider ærlig og rettferdig, i overholdelse med lover og forskrifter. Vi forventer det samme fra alle våre forretningspartnere. Vi ønsker å tjene våre kunder og andre partnere på best muig måte.

3. Vi skaper en sunn og trygg arbeidsplass

Vårt HMS system tar vare på våre ansattes velferd.

4. Vi verner om miljøet

Vi ønsker å bidra til å utvikle et sunt og bærekraftig miljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi inkluderer miljøaspektet i alt vi foretar oss.

5. Vi tar ansvar i nærmiljøet

Vi ønsker å delta på aktiviteter i vårt nærmiljø. Vi samarbeider med ulike institusjoner og støtter sosiale programmer, for eksempel ungdomsarbeid, miljøarbeid, kultur og idrett.