Etiske retningslinjer


Samtidig som vi i Ensto har som mål å leve opp til vår langsiktige strategi om lønnsom vekst, er vi også opptatt av å utvikle og opprettholde en sunn virksomhet ved å tilby nye, unike produkter utviklet med fremtiden for vårt samfunn og selve kloden i tankene. Det gjør vi ved å hedre vårt sosiale, miljømessige og økonomiske ansvar, og ved å drive virksomheten på en etisk måte. Dette betyr at Enstos verdier er forankret i disse retningslinjene, og at bærekraft, sammen med forretningsetikk, er integrerte deler av våre forretningsplaner og beslutningsprosesser.

Enstos retningslinjer for ansatte, godkjent av Ensto Oy-styret, skisserer riktig fremgangsmåte og gir veiledning for å hjelpe ansatte med å gjenkjenne og håndtere etiske problemstillinger. Retningslinjene gjelder for alle ansatte hos Ensto Group i deres daglige arbeid og deres ansvar overfor nasjon, aksjonærer, kolleger og miljø.

Disse etiske retningslinjene gjelder uten unntak for alle Ensto-ansatte over hele verden. Strengere retningslinjer eller mer detaljerte instruksjoner kan være aktuelt for enkelte områder, men de skal ikke være i strid med disse retningslinjene.

Kjennskap til retningslinjene er et av de profesjonelle ansvarene til hver Ensto-ansatt, og retningslinjene introduseres for hver ansatt av Enstos administratorer og via intern kommunikasjon.
Imidlertid kan ingen etiske retningslinjer erstatte omtenksom oppførsel av en ansatt som handler i tråd med etiske grunnprinsipper.

Følgelig vil uærlig eller uetisk atferd eller oppførsel som er ulovlig, utgjøre et brudd på disse retningslinjene, uavhengig av om retningslinjene spesifikt omhandler slik oppførsel.

Etikk og lov

 • Vi gjør forretninger med en høy grad av profesjonalitet og etikk.
 • Vi overholder alle gjeldende lovkrav.
 • Vi respekterer personvernet og integriteten til våre interessenter.
 • Vi markedsfører og selger produktene og tjenestene våre på en rettferdig og ærlig måte på grunnlag av produktenes kvalitet, kapasitet, pris, servicenivå og andre legitime attributter.

Faktiske, potensielle eller tilsynelatende interessekonflikter

Enstos ansatte må unngå aktiviteter som fører til interessekonflikt. Disse aktivitetene inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • tilfeller der personlige interesser og selskapets interesser er i strid
 • opptjening av personlige fordeler (annet enn betalt lønn og offentlige ytelser levert av Ensto til sine ansatte) fra aktiviteter knyttet til Enstos virksomhet
 • å holde en stilling som direktør, offiser, ansatt eller partner til en konsulent, megler, finner eller mellommann med en enhet som Ensto besitter, eller sannsynligvis har forretningsforhold til, eller som Ensto konkurrerer med eller sannsynligvis konkurrerer med gjennom en ansatt, et medlem av hans/hennes familie eller hans/hennes forretningspartner

eventuelle foreninger, interesser og forretningsforhold som den ansatte, et medlem av hans/hennes familie eller hans/hennes forretningspartner har, som kan føre til at den ansatte opptrer på måter som ikke er i Enstos beste interesser, eller som kan oppfattes som motstridende til hans/hennes lojalitet, blir kun tillatt med en godkjenning gitt av Ensto Management Team (Enstos ledergruppe)

alle eksterne tilknytninger, inkludert aktiviteter med andre enheter, må ikke påvirke den tid og oppmerksomhet den ansatte forventes å vie til hans/hennes plikter og ansvar i Ensto, må ikke negativt påvirke kvaliteten og mengden av den ansattes arbeid og heller ikke involvere hans/hennes bruk av noen av Enstos eiendeler, herunder fast eiendom og løsøre

Under ingen omstendigheter er ansatte lov til å konkurrere med Ensto eller ta forretningsmuligheter som tilhører Ensto selv eller gjennom familiemedlemmer som de har oppdaget, eller som har blitt gjort tilgjengelig i kraft av stillingen de har i Ensto.

gaver, tjenester, underholdning eller andre overtalelsesmidler

Enstos ansatte kan ikke gi eller motta gaver, tjenester, underholdning eller andre overtalelsesmidler fra personer eller enheter som Ensto har eller sannsynligvis har et forretningsforhold til, med mindre følgende er tilfelle:

 • De er lovlige forretningsgaver i forbindelse med sitt arbeid i Ensto med kommersielle kunder og andre frivillige parter.
 • De bryter ikke gjeldende lover.
 • Alle slike gaver er nominelle i verdi og er ikke gitt eller mottatt med direkte hensikt eller indirekte hensikt mot å påvirke mottakerens beslutningsevne i forretningssammenheng, dvs. at de er i samsvar med vanlig forretningspraksis.
 • Det er ikke tillatt å akseptere noen gaver i tilfelle det er tvil om mulig innflytelse på mottakerens beslutninger (mottaker er involvert i prosjektet med gavens giver)


Tidvis deltakelse i sosiale aktiviteter med de som Ensto driver forretninger med, vil ikke bryte disse retningslinjene så lenge de er rimelige og vanlige typer sosiale aktiviteter i forretningssammenheng. Derimot kan ikke ansatte gjøre noe av følgende:

 • Anmode for seg selv eller andre noe av verdi i bytte mot forretninger, tjenesteytelser eller konfidensiell informasjon om Ensto eller Enstos kunder.
 • Akseptere noe av verdi (annet enn hans/hennes lønn eller annen kompensasjon som er betalt av Ensto) fra noen i forbindelse med Enstos forretninger, verken før eller etter at en transaksjon er diskutert eller fullført.

Spesielle lover og regler gjelder for gaver til offentlig ansatte, og det er Enstos policy å overholde alle slike restriksjoner.

Selv når det er lovlig, kan ikke de ansatte gi eller motta forretningsgaver hvis dette ville bryte med denne policyen.

Bestikkelser

 • Ensto-ansatte kan ikke tilby, love, gi, forespørre, kreve eller godta bestikkelser, ulovlige utbetalinger eller annen utilbørlig fordel for å få eller beholde forretningssamarbeid.
 • Bestikkelser er ulovlig og bryter med denne policyen.

Kundens og arbeidsgiverens informasjon

Alle ansatte i Ensto må holde hemmelig all informasjon knyttet til kunder samt arbeidsgiverhemmeligheter som han eller hun ikke har tillatelse til å dele med andre.

Høflighet, verdighet og respekt

Alle ansatte må behandle hverandre med høflighet, verdighet og respekt, uavhengig av kjønn.

Vold på arbeidsplassen, herunder trusler, truende atferd, trakassering, trusler, overgrep og lignende oppførsel, tolereres ikke. Skytevåpen er ikke tillatt ved noen Ensto-fasiliteter.
Ensto styrere, veiledere og ledere er oppmerksomme på mulig tilstedeværelse av trakassering på arbeidsplassen, og skal treffe de nødvendige tiltak for å hindre enhver form for slik trakassering.

Rusmidler og alkohol

Vi tillater ikke å distribuere, eie, bruke eller jobbe under påvirkning av narkotika eller alkohol ved noen av Ensto lokaler. Alkohol er bare tillatt i forbindelse med Enstos kommersielle representering eller større personlige begivenheter.

Politisk aktivitet

Ansatte kan ikke gis betalt fritid for politisk aktivitet, men ulønnet fritid kan være mulig dersom aktivitetene er i samsvar med lokale policyer og lover.

Ansvar i tilfelle av manglende overholdelse

Hver ansatt skal varsle sin veileder på forhånd ved spørsmål om anvendelsen av en bestemt policy eller prosedyre.

Ansatte som får vite om eller har mistanke om, at et brudd på retningslinjene har forekommet eller er sannsynlig, skal rapportere dette til nærmeste leder, eller dersom det er grunn til å tro at dette vil være ineffektivt, til en av Enstos Shared Service Managers. All informasjon vil bli tatt på alvor og undersøkt der passende. Ansatte som rapporterer brudd eller mistanke om brudd i god tro, vil ikke være gjenstand for represalier av noe slag. Rapporterte brudd blir etterforsket og tatt opp umiddelbart og blir behandlet konfidensielt i den grad det er mulig.

Det er ansvaret til hver Ensto-leder å rapportere alle tilfeller av bedrageri eller annen rettsstridig atferd til et medlem av Ensto Management Team (Enstos ledergruppe). I tilfelle brudd på retningslinjene, vil det være raske disiplinære konsekvenser som strekker seg opp til og inkluderer oppsigelse.