Takuuehdot


Takuu ja vastuunrajoitus, vakioehdot 11-2010

I Takuu

 1. Toimittaja takaa, että tuotteet, joita käytetään normaalisti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti, toimivat tarkoitetun mukaisesti sekä ovat virheistä vapaita raaka-aineiltaan.

 2. Takuuaika on kaksi (2) vuotta, mikäli sitä ei erikseen ole jonkin tuotteen tai tuote-erän osalta erikseen sovittu tai rajoitettu. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona loppukäyttäjä vastaanotti tuotteen. Takuu on kuitenkin voimassa enintään kolme (3) vuotta sen kalenterikuukauden lopusta, jona Toimittaja luovutti tuotteen lähettämöstään.

 3. Toimitusketjussa loppukäyttäjää edeltävien ja loppukäyttäjän on tavaraa luovutettaessa huolellisesti tarkastettava, onko toimitus lähetysluettelon ja teknisten asiakirjojen mukainen sekä ulkonaisesti vahingoittumaton. Tavaran asennusta suorittaessa asentajan tulee lisätarkastaa tavara ja tekniset- sekä muut lähetysasiakirjat numerotietoineen normaalimenettelyn mukaisesti ennen sen asentamista tai kiinnittämistä sekä varmistua siitä, että asennettu tavara toimii kuten on tarkoitettu. Poikkeamista tulee ilmoittaa Yleisten Myyntiehtojen kohdassa 13 määrätyin tavoin.

 4. Takuuvastuu kattaa viallisen tuotteen korjauksen tai vaihdon uuteen sisältäen rahti-, huolinta- ja muut takuukorjaukseen tai vaihtoon liittyvät välittömät toimituskustannukset.

 5. Takuukorjauksen suorittaa ensisijaisesti Toimittaja tai Toimittajan valtuuttama, joka tarvittaessa vaihtaa viallisen tuotteen uuteen kokonaan tai osittain. Takuukorjauksen suorittaminen edellyttää, että viallinen tuote tai tuotteen viallinen osa Toimittajan vaatiessa palautetaan toimittajalle tai toimittajan osoittamalle kolmannelle osapuolelle.

 6. Takuu on rajoitettu seuraavasti:

  6.1 Takuuvastuu ei kata viallisen tuotteen irrotuskustannuksia, korjatun tai korvaavan tuotteen asennuskustannuksia eikä välillisiä kustannuksia tai menetyksiä, jotka aiheutuvat esimerkiksi muiden laitteiden kuin viallisen tuotteen purkamisesta tai jälleenasennuksesta.

  6.2 Toimittajan vastuu ei kata seikkoja, jotka olisi voitu havaita kohdassa 3. tarkoitetuissa tarkastuksissa, tai tällaisten seikkojen seurauksia.

  6.3 Toimittajan katsotaan täyttäneen velvollisuutensa takuun puitteissa, kun Toimittaja on toimittanut viallisen tuotteen tilalle uuden korvaavan tuotteen tai palauttanut viallisen tuotteen asianmukaisesti korjattuna.

  6.4 Takuuajan päättymisen jälkeen Toimittaja on vastuussa vain niistä seikoista, jotka johtuvat toimittajan törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

  6.5 Toimittajan sopimuskumppanin tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma takuuvastuunsa näitä ehtoja vastaavasti.

II Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

 1. Toimittaja vastaa sopimuskumppaniaan kohtaan EU:n tuotevastuulainsäädännön ja näiden sopimusehtojen mukaisesti (ks. myös Orgalime S 2000 ehtojen 38 ja 43 kohdat). Molemmilla osapuolilla tulee olla riittävä tuotevastuuvakuutus.

 2. Toimittaja ei vastaa välillisestä vahingosta eikä ns. puhtaasta varallisuusvahingosta, saamatta jääneestä voitosta tai muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta.

 3. Toimittaja ei vastaa vahingosta, jonka toimittajan sopimuskumppani tai kolmas osapuoli on tuottamuksellisesti aiheuttanut eikä vahingosta, joka aiheutuu muusta kuin tuotteen käyttämisestä sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.

 4. Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisen materiaalin käyttämisestä, rakenneratkaisusta tai työmenetelmistä.

 5. Toimittaja sitoutuu pitämään voimassa vähintään 3.000.000 euron määrään rajoitetun normaaliehtoisen tuotevastuuvakuutuksen, joka kattaa Toimittajan vastuun sopimuskumppania kohtaan sekä/tai vastuun tuotteen kolmannelle aiheuttamista vahingoista.

 6. Toimittajan sopimuskumppanin tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma vastuunsa näitä ehtoja vastaavasti.

III Orgalime S 2000, ehtojen soveltamisjärjestys

 1. Orgalime S 2000 yleiset sopimusehdot muodostavat osan näitä ehtoja lukuun ottamatta artikloita 12-15, 18, 20; kappaleet 1 ja 2, ja artikloita 23, 26, 28, 36, 39, 44 ja 45, joita ehtokohtia ei sovelleta.

Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on 1. Sopimusehdot, 2. Enston Yleiset Myyntiehdot, 3. Tuotteen erityiset takuuehdot, 4. Enston Takuu- ja Vastuunrajoitusehdot, 5. Orgalime S 2000 yleiset ehdot, 6. Incoterms 2010.