Turvallisuus- ja hyvinvointipolitiikka


Kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään varmistamaan sekä nykyisen että tulevien sukupolvien mahdollisuudet elää hyvää elämää. Ensto valmistaa tuotteita ja toimittaa ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä. Seuraamme tuotteidemme laatua voidaksemme varmistaa, että niiden käyttäminen on  turvallista ja luotettavaa. Ensto on kestävää kehitystä edistävä yritys, joka on sitoutunut ympäristön, talouden ja ihmisten kannalta vastuullisiin päätöksiin. Kestävää kehitystä edistävä yritys on myös turvallinen ja terveellinen sen omalle henkilökunnalle. Tähän tavoitteeseen Ensto on sitoutunut. Sitoumuksen  täyttämiseksi Enstolla on määritelty konkreettisia toimenpiteitä jatkuvaan työturvallisuuden kehittämiseen.

Turvallisuudesta huolehtiminen

Ensto on sitoutunut tarjoamaan kaikki tarvittavat resurssit, jotta työntekijöillä on turvallinen työympäristö. Työtapaturmien ehkäisemiseksi Ensto noudattaa kunkin maan ja paikkakunnan turvallisuutta ja terveyttä koskevialakeja ja määräyksiä. Turvallisuutta mitataan työterveyshuollon, tuotantomenetelmien ja kiinteistönhoidon koskevien toimintasuunnitelmien mukaisesti. Enstolla on esimerkiksi käytössä työturvallisuuslistat osana tuotannon 5S auditointeja. Tuotantoa koskevan turvallisuuden tärkeyttä korostettaessa työsuojeluvaltuutetut ja esimiehet ovat avainasemassa. Turvallisuudesta Ensto-konsernin tasolla on vastuussa Enston toimitusjohtaja. Ensto tarjoaa työntekijöille tarvittavaa työturvallisuuskoulutusta ja dokumentoi kyseiset tilaisuudet. Enston tuotantolaitoksilla järjestetään säännöllisiä evakuointiharjoituksia. Kaikkia työntekijöitä ja esimiehiä vaaditaan kiinnittämään huomiota turvallisuuteen sekä tunnistamaan työympäristön mahdolliset riskitekijät.

Terveydestä huolehtiminen

Ammattitautien ehkäisemiseksi Ensto tarjoaa ja järjestää työterveyshuollon palveluja työntekijöilleen paikallisten vaatimusten mukaisesti. Työterveyshuollon palvelut sisältävät fysioterapeutin palvelut, joiden yhteydessä työntekijöille annetaan ergonomiaan liittyviä neuvoja erityisesti erilaisista asennoista ja liikkeistä. Ensto tukee terveellistä ja aktiivista elämäntapaa järjestämällä henkilökunnalle harrastuskerhoja ja tilaisuuksia.

Turvallisuuden lisäksi Enstossa hyvinvoiva työympäristö tarkoittaa, että ihmisiä kohdellaan suvaitsevasti, kohteliaasti, arvokkaasti ja kunnioittavasti. Enston työntekijöille yllä mainitut ovat päivittäisen työn peruspilareita. Enston työntekijöille tarkoitetuilla Code of conduct -ohjeistuksella on Enston johtoryhmän hyväksyntä. Code of conduct kuvaa sitä, millainen toiminta katsotaan asianmukaiseksi. Ohjeistuksen on tarkoitus auttaa työntekijöitä havaitsemaan ja ratkaisemaan päivittäisessä työssä ilmeneviä eettisiä ongelmatilanteita tavalla, joka huomioi työntekijöiden vastuun maataan, sidosryhmiään, työkavereitaan ja ympäristöä kohtaan.

Ensto valvoo turvallisuutta ja terveyttä paikallisesti ja kansainvälisesti valittujen suorituskyky mittarien avulla. Ensto tarkkailee tuotantolaitosten tapaturmataajuutta ja sairauspäivien määrää työntekijää kohden kunkin maan osalta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme, ja tavoitteemme on nolla työtapaturmaa.

 

Turvallisuus- ja hyvinvointipolitiikka (pdf)