Ensto-yhtiöt Suomessa


Ensto Oy
Ensio Miettisen katu 2
P.O.Box 77
06101 Porvoo, Finland
tel. +358 204 76 21
fax +358 204 76 2750

Ensto Chago Oy
Ensio Miettisen katu 2
P.O.Box 77
06101 Porvoo, Finland
tel. +358 204 76 21
fax +358 204 76 2750

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2
P.O.Box 77
06101 Porvoo, Finland
tel. +358 204 76 21
fax +358 204 76 2770

Ensto Finland Oy
Insinöörinkatu 1
50150 Mikkeli, Finland
tel. +358 204 76 21
fax +358 204 76 3493

Ensto Finland Oy (R&D office)
Innopoli 1
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
tel. +358 204 76 21

Ensto Finland Oy (Sales office)
Technopolis Oyj
Sepänkatu 20
90100 Oulu, Finland

Ensto Lighting Oy
Hepolammentie 25
08680 Lohja, Finland
tel. +358 19 328 51
fax +358 19 382 856
order.lighting@ensto.com