Sähkö on ympäristön ystävä


Ihminen on ajan saatossa ottanut käyttöön uusia teknologioita pääasiallisina motiiveinaan oman elämänsä helpottaminen ja taloudellisen edun tavoittelu mahdollisten ympäristöasioiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Vaikka sekä lainsäädäntö että kestävän kehityksen ohjelmat ovatkin tuoneet ympäristökysymykset osaksi monen liiketoiminnan arkea, jatkaa biodiversiteetti köyhtymistään eivätkä ilmastonmuutoksen uhat ole väistyneet.

WWF:n Living Planet -raportin tiedot ovat hälyttäviä. Eläinten määrä vähenee luonnonvarojen ylikulutuksen ja maankäytön muutosten seurauksena. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tieteelliset raportit arvioivat ilmastonmuutoksen vaikuttavan etenkin meriekosysteemiin. Olemme vaarassa menettää sellaista, jota emme voi koskaan korvata rahalla. Vaikka emme ehkä voikaan täysin estää haitallisia ympäristövaikutuksia, voimme toimia viisaammin kuin aiemmat sukupolvet.

Modernin yhteiskuntamme toiminnoilla on ympäristövaikutuksensa eikä sähköntuotanto ja -käyttö ole poikkeus. Sähköllä on ainutlaatuinen rooli tieto- ja palveluyhteiskunnan mahdollistajana, mutta toisaalta se on myös keino vähentää fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä ympäristövaikutuksia. Sähkön ympäristömyötäisyyttä lisäävät teot tuovat lopulta ulottuvillemme yhteiskunnan, jossa energian käyttö ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ei uhkaa luontoa.

Hiilisähkön korvaaminen puhtaammilla vaihtoehdoilla on globaalisti merkittävin ympäristöteko, jonka uusiutuvan sähköenergian teknologinen kehitys on mahdollistanut. Yhdysvalloissa edullinen tuulisähkö on jo painanut hiilivoiman hintakilpailukyvyttömäksi ja arvioiden mukaan hiilenkäyttö olisi loppumassa vuonna 2030 vähentäen merkittävästi hiilidioksidipäästöjä ja hiilen louhinnan haittoja. Vastaavasti Euroopan Vihreän kehityksen ohjelma tavoittelee hiilen korvaamista uusiutuvilla energiamuodoilla energiajärjestelmässä. Poliittinen tahtotila ja sitä tukevat rahoitusratkaisut mahdollistavat suuretkin muutokset.

Ympäristömme eliöstöineen on niin käsittämättömän monimuotoinen, että kaikkien tekojemme vaikutusten tunteminen ja niiden haittojen ehkäiseminen on käytännössä mahdotonta. Onneksi tiedostamme tilanteemme ja vastuumme.

Me voimme rakentaa sähköenergiajärjestelmämme lähes ilman energiantuotannon hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä, vähentää maankäytön haitallisia vaikutuksia, parantaa energiatehokkuutta monin tavoin, siirtää fossiilista liikennettä puhtaampiin energialähteisiin sekä vahvistaa kiertotaloutta.

Sähkö ei ole vain antanut meille keinoa pitää yhteyttä läheisiimme kriisin aikana, vaan se tarjoaa kestäviä tapoja kehittää elämäämme sopusoinnussa luonnon kanssa. Oikeilla valinnoilla se on mahdollista.