Fiksuilla valinnoilla rakentuu kestävä ja toimintavarma sähköverkko


Ilmajohtoverkkojen nykyinen elinkaari alkaa olla tiensä päässä Suomessa ja käytännössä ikääntyneet ilmajohtoverkot joudutaan korvaamaan maakaapelilla tai ilmajohdolla. Verkon rakenne ja ominaisuudet muuttuvat, kun ilmajohdoista siirrytään maakaapeleihin. Samaan aikaan uusiutuvan energian pientuotanto lisääntyy ja uudet tekniikat tulevat yleistymään. Enston verkonrakennusyksikön Suomen myyntijohtaja, Jouni Siniranta valaisee tämän hetkistä verkonrakentamista Suomessa. 

"Ilmajohtoverkot ovat arempia ilmastollisille sääolosuhteille, joissa sähkönjakelun häiriöt sekä keskeytykset ovat paljon yleisempiä, kuin maakaapeliverkoissa. Tästä syystä verkon uudisrakentamisessa suositaan varsinkin taajama-asuinalueilla maakaapelirakentamista. Haja-asutusalueilla ja erityisesti metsissä yleisesti käytettyjen keskijänniteavojohtojen tilalle kannattaisi rakentaa päällystetyt johtimet, jotka vähentäisivät huomattavasti käyttöhäiriöitä tavanomaiseen avojohtoon verrattuna."

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta merkittävästi. Laki edellyttää, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, haja-asutusalueilla ei saa siirtymäajan jälkeen esiintyä yli 36 tunnin ja taajamissa yli 6 tunnin sähkökatkoksia. Tämä on kannustanut verkkoyhtiöitä panostamaan maakaapelointiin. Maakaapelointi on investointikustannuksiltaan kalliimpaa kuin ilmajohtoverkon rakentaminen, mutta kokonaiskustannukset pysyvät kuitenkin siedettävällä tasolla, kun puhutaan verkon koko elinkaaresta.

Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uudet teknologiat

"Tulevaisuuden isot haasteet tulevat olemaan maaseutujen saneerausinvestoinneissa, sillä sähkön kulutus sekä toimitusvarmuusvaatimukset ovat kasvaneet takavuosista. Jakeluverkon kaukaisimmat asiakkaat saattavat hyvinkin kärsiä jännitetason vaihtelusta ja yliaalloista, jotka voivat ilmetä esimerkiksi laitteiden toimintahäiriöinä tai valojen välkyntänä. Investoinnit haja-asutusalueille maksavat merkittävästi. Nopeat ja kustannustehokkaat ratkaisut löytyvät LVAC-sähkönlaatutuotteista, joilla voidaan maksimoida olemassa olevan sähköverkon siirtokapasiteetti ja korjata esimerkiksi jännitteen epäsymmetriaa. Tuotteet ovat myös uudelleen sijoitettavissa, mikäli verkko saneerataan kokonaisuudessaan myöhemmin."

Ensto rakentaa uusia ratkaisuja myös LVDC-verkon muodossa. Low voltage direct current on pienjännitteiseen tasasähköön perustuva teknologia. Tasasähköverkon rakentaminen on kustannustehokkaampaa, sillä siinä on lukuisia etuja nykyiseen verkkotekniikkaan verrattuna, ja sen voi rakentaa pienjännitekaapelointina keskijännitteen sijaan. LVDC:llä voidaan nykyisiä tekniikoita paremmin mahdollistaa sähkönjakelun laatu ja luotettavuus, sekä tasoittaa kysyntäpiikkejä. Samalla mahdollistetaan uusiutuvan energiatuotannon ja -varastoinnin integrointi liitäntäyksiköiden avulla helposti ja tehokkaasti sähköverkkoon. Enston pilvipohjainen järjestelmä Utility Manager mahdollistaa mittaus- ja tilatietojen kahdensuuntaisen kommunikoinnin verkkoyhtiöiden SCADA-järjestelmän ja LVDC- tai LVAC-ratkaisujen välillä. Utility Manager mahdollistaa sähköverkon ja sen asiakkaiden datan yksityiskohtaisen tarkastelun ja hallinnan. Se tukee myös laskutusta, priorisointia sekä uusien palvelujen kehittämistä.

Laadukkailla ratkaisuilla toimitusvarma sähköverkko

Sähkön toimitusvarmuuteen vaikuttaa verkon rakentamistavan lisäksi tuotteiden sekä asennustyön laatu. Rakennettaessa verkkoa tulee huolehtia siitä, että kaapelijatkot ja -liitokset ovat kestäviä ja laadukkaita, eikä sähkönjakelu häiriinny vikaantumisen vuoksi. Siniranta kertoo verkonrakennustuotteiden markkinoilla olevan lukuisia eri vaihtoehtoja.

”Rakennettavan sähköverkon tulee kestää vuosikymmeniä. On kiinnitettävä riittävästi huomiota siihen, millä ja miten rakentaminen toteutetaan, kuin painottaa liiaksi pelkkää hintaa. Olennaista on varmistaa tuotteiden hyvä ja riittävä laatu, sekä varmistaa niiden asianmukainen käyttö. Hankintavaiheessa onkin syytä selvittää se, että tuotteet täyttävät niille vaaditut ominaisuudet ja tulevat kestämään suunnitellusti.”

Enstossa suunnitellaan ja valmistetaan itse maakaapelien keskijännitevarusteet Porvoossa sekä Tallinnassa. Tuotteita testataan säännöllisesti omassa laboratoriossa, sillä tuotteiden laadukkuus on toiminnan kulmakiviä Enston toiminnassa.

Kuinka taata hyvä asennuksen laatu?

Siniranta haluaa painottaa, kuinka tärkeää tuotteiden oikeaoppinen käyttö on. Hän kannustaakin panostamaan riittävään koulutukseen.

"Nykyään on tärkeää että työt tehdään ripeästi, joten työmaalla ei ole juurikaan mahdollista opiskella perusosaamista. Riittävä perusosaaminen tuleekin hankkia ajoissa ennen työn suoritusta, jottei toteutuksen lopputulos kärsi. On tärkeää, että tuotteiden oikealla käytöllä saavutetaan paras lopputulos sekä varmistetaan toimitusvarma sähköverkko, joka kestää seuraaville sukupolville. Enstossa panostammekin runsaasti perehdytyksiin, koulutuksiin sekä sertifiointeihin."

Ensto asentajasertifiointi

Ensto kouluttaa asiakkaitaan tuotteiden käytössä ja tarjoaa Ensto Pro koulutusta ilmaiseksi. Asentajat saavat koulutuksessa tietoa ja opastusta oikeaoppiseen asentamiseen sekä yleisimmät asennusvirheet käydään läpi. Tämän lisäksi yritykset voivat tilata maakaapeliasentajien sertifiointiin tähtäävän näyttökokeen. Maakaapeliasentajasertifioinnilla tähdätään erityisesti varmistamaan tuotteiden oikea käyttö ja ensiluokkainen asennusjälki. Sertifioinnin suorittaneet asentajat saavatkin työlleen Enston lisätakuun. Takuu on kokonaisuudessaan viisi vuotta asennushetkestä. Lisätakuu korvaa vaurioituneet osat, materiaalit ja työn osuuden. Sertifoituja asentajia on Suomessa tällä hetkellä yli 60.

Tutustu tarkemmin maakaapelisertifiointiin täällä: https://www.ensto.com/fi/services/asentajasertifiointi/

Lisätietoja:

Jouni Siniranta, Suomen myyntijohtaja, Ensto Utility Networks

jouni.siniranta@ensto.com