STANDARDNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI


STANDARDNÍ PODMÍNKY ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

I. Záruka

 1. Společnost Ensto Czech, s.r.o., IČ: 257 70 268, se sídlem na adrese Obchodní 107, Čestlice, PSČ 251 01, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68640 (dále jen „dodavatel“) se zaručuje, že výrobky, které se používají za běžných podmínek, dle návodu k použití a v souladu s platnými právními předpisy, řádně fungují a že jsou vyrobeny z bezvadných materiálů.
 2. Záruční lhůta činí dva (2) roky, není-li v případě specifických výrobků nebo specifické série výrobků jakkoli omezena či sjednána jinak. Záruční lhůta začíná běžet v den dodání výrobku konečnému uživateli. Maximální záruční lhůta činí tři (3) roky od konce kalendářního měsíce, kdy expediční oddělení dodavatele odeslalo výrobek. Smluvní strana dodavatele je oprávněna uplatnit svá práva ze záruky pouze tehdy, pokud dodavateli prokáže datum, kdy byl výrobek doručen konečnému uživateli.  
 3. Po doručení výrobku jej subjekty, které v rámci dodavatelského řetězce předcházejí konečnému uživateli, a konečný uživatel jsou povinny pečlivě zkontrolovat dle balicího listu a technické dokumentace a ověřit, že není viditelně poškozen. Osoba, která provádí montáž a instalaci, je povinna výrobek nejprve v souladu s běžnými postupy znovu zkontrolovat, včetně technické a jiné průvodní dokumentace a číselných údajů a ujistit se, že smontovaný výrobek funguje, jak má. Dle článku 14 Všeobecných obchodních podmínek musí být dodavatel informován o veškerých odchylkách. Smluvní strana dodavatele je povinna zajistit, že tento závazek bude platný i pro subjekt, kterému výrobky prodává.
 4. Odpovědnost ze záruky se vztahuje na opravy a výměnu vadného výrobku, včetně dopravného a jiných přímých nákladů souvisejících s doručením opraveného či vyměněného výrobku v záruce.
 5. Záruční opravy provádí dodavatel nebo jeho oprávněný zástupce, který v případě potřeby vadný výrobek nebo jeho část vymění za nový. Podmínkou provedení záruční opravy je vrácení, na žádost dodavatele, vadného výrobku dodavateli nebo jím určené třetí straně.
 6. Omezení záruky je následující:

    6.1. Odpovědnost ze záruky se nevztahuje na náklady na demontáž vadného výrobku, montáž opraveného či vyměněného výrobku ani na nepřímé náklady či ztráty plynoucí z demontáže a opětovné montáže jiného vybavení, než je vadný výrobek.

    6.2. Odpovědnost dodavatele se nevztahuje na škody a vady, které mohly být zjištěny v rámci kontroly dle odstavce 3 výše a následky této skutečnosti.  

    6.3. Výměnou nového výrobku za vadný či dodáním řádně opraveného výrobku splní dodavatel své závazky plynoucí ze záruky.

    6.5. Smluvní strana dodavatele je povinna upravit odpovídajícím způsobem záruční odpovědnost ve svých obchodních podmínkách.

II. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

 1. Dodavatel je odpovědný za škodu na výrobcích a za škodu, kterou utrpí třetí strana následkem použití výrobku, v souladu s právními předpisy upravujícími odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku platnými v Evropské unii a těmito podmínkami. Obě strany jsou povinny mít dostatečné pojistné krytí odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
 2. Dodavatel není odpovědný za nepřímé škody ani čistě finanční ztráty, ztrátu zisku či jiné následné ekonomické ztráty.
 3. Dodavatel není odpovědný za škodu způsobenou nedbalostí smluvní strany či třetí strany ani za škodu způsobenou použitím výrobku pro jiné účely, než pro které je určen.
 4. Dodavatel není odpovědný za škodu způsobenou v důsledki surovin (základních materiálů), designu a pracovních metod použitých dle pokynů kupujícího.
 5. Dodavatel má platné všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku s minimálním krytím ve výši 3 000 000 EUR. Toto pojištění představuje limit jeho odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku vůči smluvní straně i třetí straně.
 6. Smluvní strana dodavatele je povinna upravit odpovídajícím způsobem odpovědnost ve svých obchodních podmínkách

III. Orgalime S 2000, pořadí uplatnění podmínek

 1. Všeobecné podmínky Orgalime S 2000 jsou, vyjma článků 12-15, 18, 20, 23, 26, 28, 36, 44 a 45, nedílnou součástí těchto podmínek.

Smluvní podmínky se uplatní v následujícím pořadí: 1. smluvní podmínky, 2. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ensto, 3. záruční podmínky specifické dle výrobku, 4. Standardní podmínky záruky a odpovědnosti společnosti Ensto, 5. Orgalime S 2000 a 6. Incoterms 2010.

ORGALIME S2000 ENGLISH.pdf