Legala Villkor


Avtalsvillkor

Avtalsvillkor vid användning av Enstos hemsida

Varje gång Du använder Ensto Oy:s (”Ensto”) hemsida bekräftar Du att Du samtycker till att vara bunden av nedanstående villkor. Om Du inte kan bekräfta att Du vid varje enskilt tillfälle som Du besöker hemsidan är bunden av nedanstående villkor, får Du inte använda hemsidan.

Innehållet på denna hemsida (exempelvis i form av text, grafik, video och ljud) nedan kallat ”Hemsidan”, är Enstos egendom och skyddas av svensk och internationell upphovs- och varumärkesrätt samt andra lagar.

Hemsidan och dess innehåll tillhandahålls som en vederlagsfri tjänst till besökare och avsikten är att den endast skall användas för informationsändamål. Ensto har strävat efter att tillhandahålla aktuell och korrekt information på hemsidan. Felskrivning och andra felaktigheter kan dock förekomma. Ensto förbehåller sig rätten att när som helst göra tillägg till, ta bort eller ändra information på hemsidan eller stänga hemsidan utan att förvarna härom. Ensto har ingen skyldighet att hålla informationen på hemsidan uppdaterad.

INNEHÅLLET PÅ HEMSIDAN TILLHÖR I SIN HELHET ENSTO. HEMSIDAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. ENSTO LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, EXEMPELVIS AVSEENDE INTRÅNG I ANNANS RÄTTIGHET, KOMMERSIELL ANVÄNDBARHET ELLER ANVÄNDBARHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL I SAMBAND MED INNEHÅLLET. ENSTO LÄMNAR HELLER INGA GARANTIER AVSEENDE FULLSTÄNDIGHETEN, RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN AV DE PROGRAM, SÅSOM OLIKA KALKYLATORER, OCH DEN INFORMATION SOM VISAS PÅ HEMSIDAN.

ENSTO ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER, FÖLJDSKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST OAVSETT OM DESSA ÄR ETT RESULTAT AV ANVÄNDANDET ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA HEMSIDAN. NÄMNDA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OM ENSTO HAR BLIVIT UNDERRÄTTAD OM RISKEN AVSEENDE SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA. ENSTO LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG AV INNEBÖRD ATT HEMSIDAN ELLER SERVERN PÅ VILKEN HEMSIDAN TILLHANDAHÅLLS ÄR FRI FRÅN SKADLIGA KOMPONENTER SÅSOM VIRUS ELLER LIKNANDE.

Det är förbjudet att mångfaldiga, lagra, överföra eller distribuera hela eller delar av innehållet på hemsidan utan Enstos skriftliga samtycke därtill. Du får dock lagra information från hemsidan på din egen dator eller skriva ut sådan information under förutsättning att den endast används för personligt och inte kommersiellt bruk i enlighet med dessa avtalsvillkor. Det är strikt förbjudet att på något sätt ändra innehållet på hemsidan. Om Du inte uttryckligen beviljats någon rättighet av Ensto kvarstår dessa hos Ensto.

Hemsidan kan innehålla länkar till andra sidor som inte tillhandahålls av Ensto. Ensto är inte ansvarigt för innehållet på dessa sidor. Förekomsten av dessa länkar innebär inte att Ensto stöder, sponsrar eller rekommenderar dessa sidor, deras innehåll eller deras sponsorer.

För det fall Du översänder material till någon av Enstos servrar, exempelvis genom e-mail eller via Enstos hemsida, skall Du försäkra dig om att innehållet Du tillhandahåller är fritt från såväl virus och andra förstörande komponenter som olagligt eller olämpligt material samt att Du har en oinskränkt rätt att översända materialet till Ensto. Genom att översända materialet ger Du Ensto en ovillkorlig rätt att utan kostnad och utan ansvar för materialet använda materialet. Du åtar Dig samtidigt att hålla Ensto skadelöst vid eventuella krav som tredje man kan komma att göra gällande mot Ensto med anledning av materialet som Du har översänt. Ensto granskar inte innehållet i materialet som Du översänder och friskriver sig från allt ansvar härför. Ensto får när som helst efter egen bedömning avlägsna Ditt material från Enstos servrar.

Besöks Enstos hemsida genom en server i Finland, skall hemsidan anses vara tillhandahållen i Finland och underkastad finsk lag med undantag för regler avseende internationell privaträtt eller lagkonkurrens som kan innebära att annan lag blir tillämplig. Oaktat detta, förbehåller sig Ensto rätt att vidtaga rättsliga åtgärder, inkluderande rättsliga åtgärder vid intrång i upphovs- eller varumärkesrätt, som kan vara tillgängliga enligt lagen i något av de länder där hemsidan kan besökas.

Den här hemsidan kan innehålla cookies. Cookies är filer som lagras på användarens dator för att möjliggöra ökad funktionalitet. Cookien innehåller ingen personinformation, utan avser dels att visa vad som är nytt sedan Du senast besökte hemsidan, dels att hantera Dina val på hemsidan, exempelvis språkval och beställningar av informationsmaterial, till dess att Du stänger ned Din webbläsare. Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningen i din webbläsare. Detta får dock till följd att hemsidan inte kommer att fungera som avsett.